Főoldal » Hírek » Szexuálisan zaklatta barátjának unokáját egy férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött és az elkö­ve­tő fel­ügye­le­te alatt álló sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azzal az 51 éves fér­fi­val szem­ben, aki az egyik Veszp­rém megyei tele­pü­lé­sen sze­xu­á­lis indít­ta­tás­sal köze­le­dett barát­já­nak ötéves unokájához. 

A vád­irat sze­rint a kül­föl­dön élő, de Magyar­or­szág­ra rend­sze­re­sen haza­lá­to­ga­tó elkö­ve­tő min­den alka­lom­mal fel­ke­res­te barát­ját és annak csa­lád­ját, a férfi két uno­ká­já­nak pedig láto­ga­tá­sai alkal­má­val aján­dé­ko­kat, édes­sé­ge­ket vitt. A kis­gyer­me­kek­kel bizal­mi kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki, mely­nél fogva az ötéves kis­lány és öccse is kötő­dött a vádlotthoz.

Az elkö­ve­tő 2021 első hónap­ja­i­ban több­ször meg­kér­te a gyer­me­kek édes­any­ját, hogy a sér­tet­tet és test­vé­rét enged­je el vele a bolt­ba, illet­ve a tar­tóz­ko­dá­si helyé­ül szol­gá­ló ingat­lan­hoz, melyet az asszony meg­en­ge­dett és a vád­lott fel­ügye­le­té­re bízta a gyermekeit.

Ebben az idő­szak­ban is elő­for­dult, hogy a férfi a kis­lánnyal sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett, majd ami­kor 2021 ápri­li­sá­ban a nagy­apá­val együtt meg­je­lent a csa­lád­nál és fel­aján­lot­ta, hogy bemegy a háló­szo­bá­ban lévő gyer­me­kek­hez és elal­tat­ja őket, szin­tén sze­xu­á­lis indít­ta­tás­sal for­dult a kis­lány­hoz. Az anya mint­egy tizen­öt perc eltel­té­vel maga is bement a szo­bá­ba, és gyer­me­ke visel­ke­dé­sét, vala­mint az ágyá­nál tér­dep­lő vád­lot­tat látva, a fér­fit azon­nal kiküld­te a helyi­ség­ből, majd elza­var­ta a házból.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól és egyéb tevé­keny­ség­től tör­té­nő vég­le­ges hatá­lyú eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügy­ben eljá­ró Veszp­ré­mi Tör­vény­szék­nek, mely­nek kere­té­ben tizen­nyolc év alat­ti sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né vagy kis­ko­rú­val egyéb hatal­mi, befo­lyá­si viszony­ba kerülne.

Az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­té­re az ügyész­ség tizen­egy év fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát látja indo­kolt­nak a vád­lot­tal szemben.