Főoldal » Hírek » Szexuálisan zaklatta tanítványát egy magántanár - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség tizen­ne­gye­dik élet­évét betöl­tött sze­méllyel, hatal­mi, befo­lyá­si viszo­nyá­val vissza­él­ve elkö­ve­tett sze­xu­á­lis vissza­élés miatt emelt vádat azzal a magán­ta­nár­ral szem­ben, aki sze­xu­á­lis cse­lek­ményt köve­tett el kis­ko­rú tanít­vá­nyá­val szemben.

A vád­irat sze­rint az ötve­nes éve­i­ben lévő férfi már 15 éves kora óta fog­lal­ko­zott a kis­ko­rú sér­tet­tel egy Vas megyé­ben lévő tele­pü­lé­sen lévő laká­sán. A vád­lott az évek során a kis­ko­rú sér­tet­tel bizal­mi kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki, vele magán­éle­ti, és sze­xu­á­lis élet­tel kap­cso­la­tos beszél­ge­té­se­ket is folytatott.

A vád­lott 2019 tava­szá­tól üdvöz­lé­sül és néha a tan­órán is meg­ölel­te, rend­sze­re­sen kicsim­nek, sze­rel­mem­nek szó­lí­tot­ta a lányt, ami a sér­tet­tet nem zavar­ta, mert tudta, hogy a vád­lott más tanít­vá­nya­it is így hívja.

2019 szep­tem­be­ré­ben és októ­be­ré­ben a vád­lott óra köz­ben két-három alka­lom­mal meg­csó­kol­ta a sér­tet­tet, aki pró­bált elhú­zód­ni és test­be­széd­del jelez­ni, hogy ezt nem akar­ja. A sér­tett a tör­tén­te­ket azon­ban a szü­le­i­nek akkor még nem mond­ta el.

2019. októ­ber köze­pén, a magán­órán a vád­lott ismét meg­csó­kol­ta a sér­tet­tet, majd a far­mer­nad­rág sza­ka­dá­sán keresz­tül benyúlt a far­me­re alá. A kis­ko­rú sér­tett össze­zár­ta a lába­it, így jelez­te, hogy ellen­zi a cse­lek­ményt, majd az óra befe­je­zé­se után tájé­koz­tat­ta a szü­le­it a történtekről.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.