Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Szidalmazta a rendőröket, majd bántalmazta az orvost az ittas sofőr

A Pápai Járá­si Ügyész­ség ittas veze­tés és becsü­let­sér­tés vét­sé­ge, vala­mint köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 65 éves, Zala megyei nővel szem­ben, aki azon túl, hogy itta­san ült a volán mögé és a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrö­ket szi­dal­maz­ta, a vér­vé­tel során is agresszí­ven viselkedett.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2018 júli­u­sá­ban, este nyolc óra körül Pápán itta­san ült a gép­ko­csi­já­ba, s indu­lá­sa köz­ben, hát­ra­me­net­ben egy kis­te­her­au­tó­nak ütkö­zött, majd tovább­in­dult. A kis­te­her­au­tó tulaj­do­no­sa mind­ezt látva, fel­szó­lí­tot­ta a nőt, hogy áll­jon meg, aki több méter meg­té­te­le után ennek ele­get is tett. A jár­mű­vek­ben anya­gi kár nem kelet­ke­zett, a teher­gép­ko­csi tulaj­do­no­sa azon­ban érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A hely­szín­re érke­ző rend­őrök az elkö­ve­tőt iga­zol­tat­ták, s miu­tán az alko­hol­szon­da pozi­tív érté­ket muta­tott, vér­min­ta véte­le érde­ké­ben a helyi kór­ház­ba vit­ték. A vád­lott a három, vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrt az eljá­rá­suk során trá­gár módon szi­dal­maz­ta, a becsü­let csor­bí­tá­sá­ra alkal­mas jel­zők­kel illet­te őket.

A nő ezek után a kór­ház sür­gős­sé­gi osz­tá­lyán is agresszí­ven visel­ke­dett, durva, becs­mér­lő kije­len­té­se­ket tett, majd ami­kor a ren­de­lő­ben a vizs­gá­ló­ágy­ra ültet­ték, és az orvos oda­lé­pett hozzá, őt tér­den rúgta. Az orvos a vád­lott ismé­telt rúgá­sa elől sike­re­sen kitért, miként a tőle vért venni szán­dé­ko­zó szak­ápo­ló is, akit a nő tenyér­rel arcon akart ütni.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.