Főoldal » Archív » Szigorú büntetést indítványozott az ügyészség a volt élettársát zaklató férfival szemben

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség emelt vádat az ellen a 35 éves férfi ellen, aki hóna­po­kon át zak­lat­ta volt élet­tár­sát tele­fo­non, töb­bek között azzal, hogy meg­cson­kít­ja, vagy sav­val önti le őt.

A vád­lott a sér­tet­tel mint­egy fél éven át tar­tott fenn élet­tár­si kap­cso­la­tot, ami tavaly nyár ele­jén meg­sza­kadt, ami­kor a nő elköl­tö­zött a közös laká­suk­ból az édes­any­já­hoz. Az elha­gyott férfi nem tudott bele­nyu­god­ni a sza­kí­tás­ba, a sér­tett viszont nem akart vissza­tér­ni hozzá.

A vád­lott köz­vet­le­nül az elköl­tö­zést köve­tő­en, 2018 júni­u­sá­ban néhány napon át - napi 100-200 alka­lom­mal - szin­te per­cen­ként hívo­gat­ta tele­fo­non volt élet­tár­sát. Ezt köve­tő­en a hívá­sok száma ugyan lecsök­kent, azon­ban a ter­helt a hónap máso­dik felé­től szin­te kizá­ró­lag éjsza­ka és haj­nal­ban tele­fo­nált azért, hogy zak­las­sa és meg­fé­lem­lít­se a sér­tet­tet. A tele­fon­hí­vá­sok mel­lett a vád­lott olyan SMS-üzeneteket is kül­dött, melyek­ben sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel fenye­get­te meg egy­ko­ri pár­ját, egye­bek mel­lett azt írva neki, hogy „lenni kell leg­alább egy cson­kí­tás­nak és egy mara­dan­dó sérü­lé­sed­nek”, illet­ve hogy „készen­lét­ben van a leg­erő­sebb sav a szá­mod­ra”. A sér­tett­nek két­szer is készü­lé­ket kel­lett cse­rél­nie ahhoz, hogy a zak­la­tó hívá­sok­tól és SMS-ektől az év végé­re meg­sza­ba­dul­has­son.

Az elkö­ve­tő a nyo­mo­zás során beis­me­rő val­lo­mást tett. Gya­nú­sí­tott­ként azzal indo­kol­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, hogy így akart kibé­kül­ni a nővel.

A járá­si ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san, volt élet­társ sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit. Ennek a bűn­cse­lek­mény­nek a bün­te­té­si téte­le három évig ter­je­dő bör­tön a Bün­te­tő Tör­vény­könyv vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­sei sze­rint.

Az erő­sza­kos vád­lot­tat a bíró­ság kevés­sel a sza­kí­tás előtt ítél­te fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re garáz­da­ság vét­sé­ge miatt A zak­la­tá­so­kat ennek a bün­te­tés­nek a pró­ba­ide­je alatt követ­te el.  Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban - erre is tekin­tet­tel - azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ezút­tal már vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki vele szem­ben, egy­ben ren­del­je el koráb­bi fel­füg­gesz­tett bün­te­té­sé­nek a vég­re­haj­tá­sát, és hatá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is.