Főoldal » Archív » Szigorú büntetést kapott a bíróság elé állított erőszakos többszörös visszaeső vádlott Kaposváron

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett súlyos testi sér­tés és garáz­da­ság miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban emelt vádat azzal a huszon­ki­lenc éves letar­tóz­ta­tás­ban lévő kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki – miu­tán már több eset­ben kapott bün­te­tést sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt – újabb erő­sza­kos és garáz­da bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el Kaposváron.

A küz­dő­spor­tok­ban jár­tas­ság­gal ren­del­ke­ző férfi már több alka­lom­mal állt bíró­ság előtt erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt; leg­utóbb 2018 köze­pén sza­ba­dult három év hat hónap bör­tön­bün­te­té­sé­ből, melyet külö­nös vissza­eső­ként garáz­da­ság és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt szab­tak ki vele szemben.

A vád alap­ján a vád­lott rend­sze­rint a kapos­vá­ri áru­há­zak kör­nyé­kén tar­tóz­ko­dott, ahol ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tott és több­ször került konf­lik­tus­ba a tár­sa­sá­gá­ban lévők­kel. A férfi 2020 janu­ár­já­ban egy asszonnyal közö­sen fogyasz­tott el nagyobb mennyi­sé­gű alko­holt, ami­től agresszív lett és járó­ke­lők szeme lát­tá­ra neki­tá­madt az ittas­sá­ga miatt érde­mi véde­ke­zést kifej­te­ni nem képes tár­sá­nak. Az asszonyt több­ször ököl­lel arcon ütöt­te, majd a tar­kó­ját a falba is bever­te. A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos – töb­bek között orr­csont­tö­rés­sel járó – sérü­lé­sei keletkeztek.

A férfi más­nap ismét ittas álla­pot­ba került, ekkor szó­vál­tás­ba került egy nagyobb tár­sa­ság­gal, amely­nek tag­ja­it vere­ke­dés­re hívta, dula­kod­ni kezd­tek, és a tár­sa­ság egyik tag­ját nagy erő­vel, ököl­lel arcon ütöt­te, aki­nek ettől eltört az arc­csont­ja. A félel­met keltő, jelen­lé­vő­ket meg­bot­rán­koz­ta­tó vere­ke­dés­nek végül az ott szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő biz­ton­sá­gi őrök vetet­tek véget.

A vád­lot­tat ezután a kapos­vá­ri rend­őrök őri­zet­be vet­ték, míg a Somogy Megyei Főügyész­ség ügye­le­ti intéz­ke­dés­ként indít­ványt tett letar­tóz­ta­tá­sá­ra, amit a bíró­ság elrendelt.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a 2020. janu­ár 29-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son – oszt­va az ügyész­ség indít­vá­nyát – erő­sza­kos több­szö­rö­sen vissza­esői minő­ség­ben ítél­te el a vád­lot­tat, mivel egy­más után három alka­lom­mal köve­tett el sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nye­ket anél­kül, hogy a bün­te­té­sek kitöl­té­se között három év eltelt volna. Ennek a bün­te­tés kisza­bá­sa szem­pont­já­ból külö­nö­sen súlyos követ­kez­mé­nyei van­nak, mivel az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­vel szem­ben a bün­te­té­si tétel­ke­ret felső hatá­ra a két­sze­re­sé­re emel­ke­dik, a bün­te­tést fegy­ház­ban kell vég­re­haj­ta­ni, ille­tő­leg fel­té­te­les sza­bad­ság­ra sem bocsátható.

A bíró­ság ezen jog­kö­vet­kez­mé­nye­ket alkal­maz­va a fér­fit nyolc év fegy­ház­bün­te­tés­re és nyolc év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint kizár­ta a fel­té­te­les sza­bad­ság lehe­tő­sé­gé­ből. Az íté­le­tet az ügyész­ség tudo­má­sul vette, azon­ban - mivel az íté­let a védel­mi fel­leb­be­zé­sek miatt nem emel­ke­dett jog­erő­re - a bíró­ság fenn­tar­tot­ta a vád­lott letartóztatását.