Főoldal » Hírek » Szigorúbb szankcióért fellebbezett az ügyészség a hamis ajánlóíveket benyújtó férfival szemben - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint szi­go­rúbb bün­te­tés kisza­bá­sa indo­kolt a hamis aján­ló­íve­ket benyúj­tó fér­fi­val szemben. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2021 tava­szán emelt vádat az ellen a közép­ko­rú férfi ellen, aki egy párt nevé­ben fel­lép­ve, a 2018. évi ország­gyű­lé­si válasz­tá­so­kat meg­elő­ző­en 8 aján­ló­ívet látott el alá­írá­sá­val, annak elle­né­re, hogy azo­kat helyet­te más gyűj­töt­te.  Emel­lett továb­bi 14 olyan aján­ló­ívet is leadott a válasz­tó bizott­ság­nál jelölt­sé­ge érde­ké­ben, ame­lyen olyan állam­pol­gá­rok is sze­re­pel­tek ada­ta­ik­kal, akik való­já­ban az aján­ló­íve­ket nem írták alá, alá­írá­su­kat odahamisították.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2021. szep­tem­ber 9-én kihir­de­tett íté­le­té­vel bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett­ben, azon­ban a bün­te­tés kisza­bá­sát 2 évi pró­ba­idő­re elhalasztotta.

Az ügyész a vád­lott ter­hé­re bün­te­tés kisza­bá­sá­ért fel­leb­be­zett. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál, hogy a vád­lot­tal szem­ben, elő­ze­tes men­te­sí­tés nél­kül, a bün­te­tés kisza­bá­sá­nak elha­lasz­tá­sát jelen­tő intéz­ke­dés helyett, szab­jon ki vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett szabadságvesztést. 

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvas­ha­tó­ak: https://ugyeszseg.hu/hamis-alairasokkal-nyujtott-be-ajanloiveket-a-2018-evi-orszaggyulesi-valasztason-vademeles-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye