Főoldal » Hírek » Szilánkosra tört üvegnyakkal támadt a sértettre - videóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azzal az 53 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2019 novem­be­ré­ben itta­san, kocs­mai össze­szó­lal­ko­zá­su­kat köve­tő­en a sér­tett­re támadt, majd egy sörös­üveg szi­lán­kos­ra tört nya­ká­val pró­bál­ta meg­szúr­ni a férfi fel­ső­tes­tét és nyakát. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2019. novem­ber 9-én késő este itta­san, kisebb rokoni-baráti tár­sa­ság­gal jelent meg az egyik Pápa köze­li falu csár­dá­já­ban, ahol tovább ivott, majd mint­egy húsz perc eltel­té­vel össze­szó­lal­ko­zott a sér­tet­tel, akit szi­dott és meg­ölés­sel fenye­ge­tett. A csár­da tulaj­do­no­sa rászólt a vád­lott­ra, de ez hatás­ta­lan maradt, a férfi egyre han­go­sab­ban kia­bált, és több­ször a sér­tett tar­kó­ját, póló­ját is meg­fog­ta. A sér­tett ezek után mások­kal kez­dett beszél­get­ni, mire az elkö­ve­tő egy tele sörös­üveg­gel úgy fejbe ütöt­te, hogy az üveg dara­bok­ra tört.

Ezek után a tovább­ra is agresszív vád­lot­tat kites­sé­kel­ték a ven­dég­lá­tó­hely­ről, ám a férfi pár másod­perc múlva vissza­tért, és egy másik sörös­üve­get vett a kezé­be. Ekkor töb­ben ismét kitol­ták a bejá­ra­ti ajtón, ám a vád­lott vissza­ment, és folya­ma­tos kia­bá­lás, vala­mint fenye­ge­té­sek köze­pet­te nagy erő­vel az asz­tal szé­lé­hez ütöt­te az üve­get, amely az üveg­nyak­tól lefe­lé szi­lán­kos­ra törött.

Az elkö­ve­tő ezután a szi­lán­kos, hegyes üveg­nyak­kal meg­in­dult a sér­tett felé, és len­dü­let­ből annak fel­ső­tes­te, illet­ve nyaka irá­nyá­ba szúrt. A férfi a táma­dó­ja elől hát­ra­lé­pett, s hogy a szú­rá­so­kat meg­aka­dá­lyoz­za, elkap­ta a kar­ját, majd a föld­re rán­tot­ta az elkö­ve­tőt, aki még ezek után is pró­bál­ta meg­szúr­ni. Szú­rá­sai végül a sér­tett egyik alkar­ját, vala­mint a vál­lát érték. A vád­lott egyéb­ként még has­sal a föld­re szo­rít­va is támadt, mely­nek során meg­vág­ta a sér­tett láb­szá­rát, és első­re még az sem tar­tot­ta vissza, hogy a két ven­dég a továb­bi bán­tal­ma­zás meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben egy szék­kel fejbe ütöt­te, illet­ve meg­rúg­ta. A fér­fit végül kive­zet­ték a csárdából.

Az ügyész­ség az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő elkö­ve­tő­vel szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.