Főoldal » Hírek » Szilveszter éjjel támadta meg a sértetteket – fotókkal - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 21 éves férfi ellen, aki az újév első órá­i­ban ott­ho­nuk­ban rátá­madt két idős sér­tett­re, akik­től ered­mény­te­le­nül köve­telt pénzt.

A vád sze­rint a férfi úgy kezd­te az évet, hogy janu­ár 1-jén, haj­nal­ban egy Heves mel­let­ti falu­ban meg­je­lent egy idős házas­pár ajta­já­ban. Kia­bált, hogy jöj­je­nek ki, mert lop­ják a tyúk­ja­i­kat, vala­mint pénzt köve­telt tőlük. A sér­tett nő közöl­te a vád­lot­tal, hogy nincs pén­zük, és nem is megy ki a lakás­ból. Ekkor a férfi a bejá­ra­ti ajtó üve­gét betör­te, bement a házba, fel­lök­te az idős nőt, majd az ágy­ban fekvő férj­től is pénz köve­telt. Az idős férfi is közöl­te, hogy nincs pén­zük, mire a táma­dó őt ököl­lel ütni kezd­te, hoz­zá­vá­gott egy szend­vics­sü­tőt, lehúz­ta az ágy­ról, és tovább bán­tal­maz­ta a fér­fit. Eköz­ben a fele­ség tele­fo­non érte­sí­tet­te a köz­pon­ti ügye­le­tet, melyet a vád­lott meg­hal­lott, így futva elme­ne­kült a helyszínről.

Az idős nő a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben arc­csont­tö­rést szen­ve­dett, míg férje könnyű sérü­lé­sek­kel meg­úsz­ta a táma­dást, azon­ban a bán­tal­ma­zás mód­já­ra, inten­zi­tá­sá­ra és az érin­tett test­táj­ra is figye­lem­mel, fenn­állt a reá­lis lehe­tő­sé­ge súlyo­sabb, nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak is.

A táma­dót a rend­őr­ség még aznap elfog­ta, majd a bíró­ság letar­tóz­tat­ta, a férfi jelen­leg azon­ban egy koráb­bi ügy­ben kisza­bott sza­bad­ág­vesz­tés bün­te­té­sét tölti.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit kettő rend­be­li minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, vala­mint a magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­nek minő­sí­tett ese­té­vel vádolja.

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség a most benyúj­tott vád­ira­tá­ban mér­té­kes indít­ványt tett arra az eset­re, ha a rabló a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén tovább­ra is beis­me­ri a bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. A vád­ha­tó­ság hat év sza­bad­ság­vesz­tés és hat év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

A fotók a rend­őr­sé­gi hely­szí­ni szem­lén készültek.