Főoldal » Hírek » Szilveszterezés karddal, téglával, lapátnyéllel - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint nem indo­kolt eny­hébb bün­te­tés az erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek­kel vádolt sze­mé­lyek bűn­pe­ré­ben.

Egy észak-borsodi város­ban élő csa­lád férfi tag­jai 2019. szil­vesz­te­ré­nek éjje­lén ven­dég­ség­ben vol­tak, ahol szó­ra­ko­zás­sal, ita­lo­zás­sal múlat­ták az időt. A ven­dé­gek közül ket­ten - egy bün­te­tett elő­éle­tű test­vér­pár - elha­tá­roz­ták, hogy átmen­nek a szom­szé­dos házba, ahol azon­ban ittas álla­po­tuk és agresszív fel­lé­pé­sük miatt szó­vál­tás­ba kerül­tek az ott lévők­kel, majd dula­kod­tak is. Végül a test­vér­párt sike­rült kitusz­kol­ni a ház­ból, azon­ban távo­zás köz­ben egyi­kük „Most elme­gyek egy kar­dért és leszur­kál­lak, meg­öl­lek tite­ket” fel­ki­ál­tás­sal hagy­ta el a sér­tet­tek por­tá­ját.

A ház­ban tar­tóz­ko­dók attól félve, hogy a vád­lott bevált­ja fenye­ge­té­sét, külön­bö­ző esz­kö­zö­ket és szer­szá­mo­kat készí­tet­tek be a ház elő­te­ré­be arra az eset­re, ha táma­dás éri őket. Félel­mük beiga­zo­ló­dott, ugyan­is néhány perc­cel később a vád­lot­tak, másik két tár­suk­kal együtt kard­dal, lapát­nyél­lel, tég­lák­kal és kövek­kel fel­sze­rel­kez­ve tér­tek vissza a hely­szín­re. Ket­ten bemen­tek az udvar­ra, egyi­kük a nála lévő több mint 70 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kard­dal a házi­gaz­dá­ra támadt, aki­nek az arcán mély, vágott seb­bel járó sérü­lést oko­zott. Társa egy másik fér­fit elő­ször a nála lévő lapát­nyél­lel halán­té­kon ütött, majd egy fél­tég­lá­val - élet­ve­szé­lyes kopo­nya­sé­rü­lést okoz­va - fejbe dobta. Eköz­ben az utcán maradt két tár­suk folya­ma­to­san kövek­kel, tég­la­da­ra­bok­kal és szer­szá­mok­kal dobál­ta a sér­tet­te­ket, illet­ve abla­ko­kat tör­tek be és egy gép­ko­csi szél­vé­dő­jét is meg­ron­gál­ták. A cse­lek­mény során a vád­lot­tak mind­annyi­an han­go­san, egy­mást her­gel­ve ordi­bál­tak, fenye­ge­tőz­tek és meg­ölés­sel fenye­get­ték a sér­tet­te­ket. Vala­mennyi­ük cse­lek­mé­nye olyan kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes maga­tar­tás­nak minő­sült, amely alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat kelt­sen. Durva táma­dá­suk­nak a hely­szín­re érke­ző rend­őr­ség hatá­ro­zott intéz­ke­dé­se vetett végett.

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék az ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben marasz­talt vád­lot­tat 5 év 6 hónap bör­tön­nel, az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt elítélt fér­fit 2 év 3 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­sel súj­tot­ta. A „csu­pán” garáz­da­ság bűn­tet­tét elkö­ve­tő vád­lot­ta­kat  8-8 hóna­pi fel­füg­gesz­tett bör­tön­re ítél­te.

A vád­lot­tak közül ket­ten jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést, bün­te­té­sük eny­hí­té­se cél­já­ból. A megyei főügyész­ség az íté­le­tet tel­jes egé­szé­ben tudo­má­sul vette, amely így két vád­lott­ra  jog­erő­re emel­ke­dett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a tör­vény­szék tett­ará­nyos, a bün­te­té­si célok­nak és a bün­te­tés­ki­sza­bás elve­i­nek meg­fe­le­lő dön­tést hozott. Az eny­hí­tés ellen hat, és az ember­ölé­si szán­dé­kot támaszt­ja alá az elkö­ve­tés­kor han­goz­ta­tott ölés­re utaló kije­len­tés, vala­mint az élet kiol­tá­sá­ra külö­nö­sen alkal­mas esz­köz, a kard hasz­ná­la­ta. A halá­los ered­mény elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek tud­ha­tó be. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a védel­mi jog­or­vos­la­tok eluta­sí­tá­sa mel­lett a garáz­da­ság cso­por­tos elkö­ve­té­sé­nek, vala­mint a ron­gá­lás vét­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sát is indít­vá­nyoz­ta.

A bün­te­tő­ügy­ben másod­fo­kon a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la hatá­roz.