Főoldal » Hírek » Szilveszterkor rúgta fejbe ismerősét – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy 24 éves var­sá­nyi fér­fi­val szem­ben, aki az utcán úgy fejen rúgta isme­rő­sét, hogy a bán­tal­ma­zott kis híján élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint az ittas férfi 2022. decem­ber 31-én, este, Var­sány­ban össze­ta­lál­ko­zott 34 éves isme­rő­sé­vel, és egy koráb­bi nézet­el­té­rés miatt min­den előz­mény nél­kül fejen rúgta. Áldo­za­ta a rúgás­tól az asz­falt­ra esett, és esz­mé­le­tét vesztette.

A bán­tal­ma­zott férfi fejét ért sérü­lés során fenn­állt a lehe­tő­sé­ge az élet­ve­szé­lyes sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek is, ennek elma­ra­dá­sa csak a sze­ren­csé­nek volt köszönhető.

Az elkö­ve­tő ittas volt, az önhi­bá­ból eredő ittas­ság azon­ban nem mentő, hanem súlyo­sí­tó körül­mény, hiszen az alko­hol hatá­sa köz­is­mert, ezért aki sze­szes italt fogyaszt, szá­mol­nia kell azzal, hogy leré­sze­ged­ve nem ura magá­nak – tet­té­ért ezért tar­to­zik min­den ittas bűn­el­kö­ve­tő tel­jes bün­te­tő­jo­gi felelősséggel.

Az ügy­ben a Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat, vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re kisza­bá­sá­ra  tett indítványt.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék dönt.