Főoldal » Archív » Színészt zaklatott a kitartó rajongó

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki levél­ben, e-mail útján, közös­sé­gi olda­lon több száz üze­net­tel pró­bált egy szí­nésszel megismerkedni.

 A bűn­ügy vád­lott­ja, egy fia­tal nő 2014 tava­szán egy inter­ne­tes olda­lon fel­fi­gyelt egy fővá­ro­si szí­nész­re. Sze­ret­te volna köze­lebb­ről meg­is­mer­ni, ezért rend­sze­re­sen meg­je­lent azo­kon a szín­há­zi elő­adá­so­kon és ren­dez­vé­nye­ken, ahol a szí­nész fel­lé­pett. Inter­ne­tes olda­la­kon nyo­mon követ­te a pálya­fu­tá­sát és rövi­de­sen bele­sze­re­tett. Elha­tá­roz­ta, hogy sze­mé­lye­sen is meg­is­mer­ke­dik vele.

A nő 2014 ápri­li­sá­tól júli­u­sig napon­ta mint­egy 40-50, egyre sze­mé­lye­seb­bé váló üze­ne­tet helye­zett el a művész rajon­gói olda­lán, amíg a sér­tett le nem til­tot­ta őt. A vád­lot­tat azon­ban ez nem tán­to­rí­tot­ta el a cél­já­tól. 2016 janu­ár­já­ig pos­tai leve­le­ket, képes­la­po­kat kül­dött a szín­ház­ba, a sér­tett e-mail címé­re több mint 200 leve­let írt. A vád­lott a szín­ház­ban is több­ször meg­je­lent, hogy a szí­nésszel találkozzon.

Nem­csak a sér­tett­nek, hanem kol­lé­gá­i­nak is több leve­let kül­dött, melyek­ben folya­ma­to­san arra töre­ke­dett, hogy a szí­nésszel kap­cso­lat­ba kerül­jön. Sőt a sér­tett ott­ho­nát is fel­ke­res­te, ott is hábor­gat­ta, be akart jutni hozzá.

Ami­kor a vád­lott meg­tud­ta, hogy ki szer­ve­zi a sér­tett fel­lé­pé­se­it, a prog­ram­szer­ve­zőt is meg­ke­res­te. Neki is szám­ta­lan e-mailt és közös­sé­gi olda­lak­ra fel­tett üze­ne­tet kül­dött, melyek­ben egyre csak a szí­nész köze­lé­be akart kerülni.

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja a nőt.

Buda­pest, 2016. szep­tem­ber 23. napján

Dr. Szabó Ferenc

főügyész

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye