Főoldal » Hírek » Rendezvények » Szlovák-magyar határmenti találkozó

A határ­men­ti megyék több évti­ze­des szak­mai együtt­mű­kö­dé­se kere­té­ben a Besz­ter­ce­bá­nyai Kerü­le­ti Ügyész­ség 2019. május 23-24-én látta ven­dé­gül a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vezetőit. 

A szak­mai prog­ram a Rima­szom­ba­ti Járá­si Ügyész­sé­gen vette kez­de­tét, ahol JUDr. Peter Bedlo­vič besz­ter­ce­bá­nyai kerü­le­ti főügyész fogad­ta és köszön­töt­te a dele­gá­ció tag­ja­it. Az ezt köve­tő mun­ka­ér­te­kez­le­ten a határ­men­ti együtt­mű­kö­dés kere­tén belü­li szak­mai tapasz­ta­la­to­kat vitat­ták meg a részt­ve­vők. Az érte­kez­let után meg­te­kin­tet­tük az ügyész­sé­get, majd pedig a Rima­szom­ba­ti Járás­bí­ró­ság közel­múlt­ban fel­újí­tott impo­záns épületét.

A rima­szom­ba­ti prog­ra­mot köve­tő­en a kül­dött­ség tag­jai a két napos szak­mai érte­kez­le­tet Krpačo­vó­ban, a Szlo­vák Köz­tár­sa­ság Leg­főbb Ügyész­sé­gé­nek Rekre­á­ci­ós Köz­pont­já­ban foly­tat­ták tovább, ahol a dél­utá­ni prog­ram kere­té­ben Szi­li­né dr. Séber Anita főügyész­he­lyet­tes ismer­tet­te a magyar bün­te­tő­el­já­rás­ban bekö­vet­ke­zett lénye­ge­sebb vál­to­zá­so­kat. Össze­ha­son­lít­va a két ország jog­rend­sze­rét, a dele­gá­ció tag­jai azok jog­in­téz­mé­nyei között sok pár­hu­za­mot talál­tak és rész­le­te­sen is meg­tár­gyal­ták a hazai bün­te­tő­el­já­rás­ban új, azon­ban a szlo­vák jog­ban már jól bevált egyez­ség sza­bá­lyo­zá­sát, illet­ve annak gya­kor­la­ti alkal­ma­zá­sá­nak lehetőségeit.

A meg­be­szé­lés későb­bi sza­ka­szá­ban a nem­zet­kö­zi ügyek inté­zé­sé­nek gya­kor­la­ti kér­dé­sei kerül­tek közép­pont­ba, melye­ket a szlo­vák fél részé­ről JUDr. Jana Koper­nic­ká, míg magyar rész­ről dr. Kör­men­di­né dr. Veres Orso­lya főügyész­sé­gi ügyész összegzett.

A talál­ko­zó máso­dik napja a két ügyé­szi szer­ve­zet saj­tó­te­vé­keny­sé­gé­nek ismer­te­té­sé­vel foly­ta­tó­dott. Ennek kere­té­ben dr. Kör­men­di­né dr. Veres Orso­lya saj­tó­szó­vi­vő az ügyé­szi szer­ve­zet saj­tó­szó­vi­vői rend­sze­ré­nek fel­épí­té­sé­vel, a saj­tó­val való kap­cso­lat­tar­tás mód­já­val ismer­tet­te meg a részt­ve­vő­ket. Dr. Bóna Gyula főügyész – aki koráb­ban maga is saj­tó­szó­vi­vő volt – a saj­tó­val való pro­ak­tív kap­cso­lat­tar­tás lénye­gét vázol­ta fel, mely a szlo­vák kol­lé­gák köré­ben is elis­me­rést vál­tott ki.

A meg­be­szé­lés zárá­sa­ként JUDr. Zoja Liši­a­ko­vá köz­jo­gi kerü­le­ti főügyész­he­lyet­tes szá­molt be a civi­lisz­ti­kai tevé­keny­ség­ről, míg magyar rész­től dr. Bóna Gyula főügyész vázol­ta fel a köz­jo­gi szak­ág tevé­keny­sé­gét, kitér­ve a sza­bály­sér­té­sek és a büntetés-végrehajtás terén a szak­ág­ra háru­ló feladatokra.

A szak­mai érte­kez­let zárá­sa­ként a dele­gá­ció veze­tői rövi­den össze­gez­ték a tapasz­ta­lat­cse­re ered­mé­nye­it, és abbé­li remé­nyü­ket fejez­ték be, hogy a követ­ke­ző évek­ben is lehe­tő­ség nyí­lik hason­ló talál­ko­zók lebonyolítására.