Főoldal » Archív » Szobájába csalta, majd megkötözte és kirabolta a hotel portását egy férfi

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki a szo­bá­já­ba hívta, majd meg­tá­mad­ta az egyik egri hotel éjsza­kai por­tá­sát azért, hogy a szál­lo­da bevé­te­lét megszerezze.

A vád­irat sze­rint a férfi 2018. novem­ber 17-én kivett egy szo­bát a szál­lo­dá­ban, majd oda­csal­ta a recep­ci­óst azzal, hogy az - álta­la elő­ző­leg szán­dé­ko­san - elron­tott WC-tartályt meg­ja­vít­tas­sa. A terve az volt, hogy amíg a recep­ci­ós elhá­rít­ja a hibát, addig a por­tán lévő kasszá­ból meg­szer­zi a hotel bevé­te­lét. A recep­ci­ós a férfi hívá­sá­ra fel­ment a szo­bá­ba, ahol azon­ban közöl­te, hogy a hibát nem tudja meg­ja­ví­ta­ni. Ekkor a vád­lott meg­tá­mad­ta a fér­fit, a föld­re vitte, majd ököl­lel fejen ütöt­te, ami­től a sér­tett rövid időre az esz­mé­le­tét is elvesz­tet­te. Ezalatt a vád­lott meg­kö­töz­te a por­tást, és a puló­ve­rét is a fejé­re húzta. Ami­kor a sér­tett magá­hoz tért, a férfi leve­zet­te a recep­ci­ó­ra, majd a kassza kul­csát meg­sze­rez­ve, abból 42.000 forint kész­pénzt elvett, és a hely­szín­ről távo­zott. A por­tás a bán­tal­ma­zás során agy­ráz­kó­dást, zúzó­dá­sos, bevér­zé­ses sérü­lé­se­ket, továb­bá 8 napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rést szen­ve­dett el.

A vád­lott még ugyan­ezen az éjsza­kán, az egyik egri ben­zin­kút­ról, a nyit­va lévő, járó motor­ral pár perc­re hát­ra­ha­gyott autó volán­ja mögé beült, és azt jog­ta­la­nul hasz­nál­va a város másik végé­ig haj­tott. Itt magá­hoz vette az autó­ban talált kész­pénzt és sport­fel­sze­re­lést, közel 120.000 forint érték­ben, továb­bá a sér­tett jogo­sít­vá­nyát és az autó for­gal­mi enge­dé­lyét, majd a jár­mű­vet az út szé­lén hagy­va távozott.

A vád­irat tar­tal­maz­za továb­bá azt is, hogy a férfi még 2018. novem­ber 16-án, a saját édes­any­ját is meg­lop­ta oly módon, hogy a kul­csá­val bement annak házá­ba, és onnan műsza­ki cik­ke­ket, vala­mint egy kerék­párt tulaj­do­ní­tott el, közel 300.000 forint összértékben.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a külö­nös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben rab­lás, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se, súlyos testi sér­tés, és jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te, továb­bá lopás minő­sí­tett ese­tei miatt emelt vádat. Az ügyész­ség - hal­ma­za­ti bün­te­té­sül - bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett indítványt.