Főoldal » Archív » Szociális ügyintézőt bántalmazott, vádat emeltek ellene

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te, garáz­da­ság vét­sé­ge, vala­mint kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 31 éves bün­te­tett elő­éle­tű eleki férfi ellen, aki­nek a ter­hé­re több sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény róható.

A vád­lott 2018. augusz­tus 30-án dél körü­li idő­ben Ele­ken, a Dózsa utcán meg­szó­lí­tot­ta az Eleki Közös Önkor­mány­za­ti Hiva­tal egyik szo­ci­á­lis ügy­in­té­ző­jét és szá­mon kérte rajta, hogy koráb­bi köz­ér­de­kű munka bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sa során hogyan viszo­nyult hozzá. A vád­lott bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te meg a sér­tet­tet, illet­ve egy alka­lom­mal a nya­ká­nál fogva meg­ra­gad­ta és meg­lök­te, majd közöl­te vele, hogy amennyi­ben a közel­jö­vő­ben vég­re­haj­tan­dó köz­ér­de­kű munka bün­te­té­se során késni fog a kije­lölt mun­ká­ból, vagy onnan hama­rabb távo­zik, az ügy­in­té­ző a mun­ká­ban nem töl­tött időt is iga­zol­ja le valót­la­nul. A sér­tett szo­ci­á­lis ügy­in­té­ző önkor­mány­za­ti igaz­ga­tá­si szerv­nél köz­ha­tal­mi fel­ada­tot ellá­tó, szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő sze­mély, aki­nek tevé­keny­sé­ge a szerv ren­del­te­tés­sze­rű műkö­dé­sé­hez tar­to­zik, ezért hiva­ta­los sze­mély­nek minősül.

Ezen felül a vád­lott 2018. máju­sá­ban egy eleki ben­zin­kú­ton koráb­bi nézet­el­té­ré­sük okán úgy meg­vert és meg­rú­gott egy fér­fit, hogy az 8 napon túl gyó­gyu­ló felkarcsont-törést szen­ve­dett el.

2018. júli­u­sá­ban saját barát­nő­jét bán­tal­maz­ta, több alka­lom­mal ököl­lel és tenyér­rel meg­ütöt­te, aka­ra­ta elle­né­re beül­tet­te az autó­já­ba és egy gyu­lai lakás­ba vitte.

2018. októ­ber 10-én pedig a vele szem­ben foga­na­to­sí­tott rend­őri intéz­ke­dés során kábí­tó­szer fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó amfe­ta­mint mutat­tak ki a vizeletében.

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, köte­lez­ze őt a fel­me­rült több, mint 300.000.-Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re, ille­tő­leg ren­del­je el a vád­lot­tal szem­ben koráb­ban, más ügy­ben kisza­bott 1 év 6 hónap idő­tar­ta­mú fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát. Az eljá­rás a Gyu­lai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.