Főoldal » Archív » Szökni akart, de nem tudott, ezért felgyújtotta intézeti szobáját

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 15 éves lánnyal szem­ben.

Az álla­mi gon­do­zott vád­lott 2016. szep­tem­ber 22-én az egyik kapos­vá­ri inté­zet­ből folya­ma­to­san meg akart szök­ni, fel­dúlt álla­pot­ban meg­pró­bál­ta a bejá­ra­ti ajtó rácsát kife­szí­te­ni, kisebb dol­go­kat meg­ron­gált. A gyer­mek­fel­ügye­lő emi­att kér­dő­re vonta, ezért a vád­lott őt elő­ször nagy erő­vel meg­lök­te, majd leköp­te.

Rövid idő­vel ezután a lány a szo­bá­já­ban öngyúj­tó­val a füg­gönyt fel­gyúj­tot­ta, a tűz a szo­bá­ban hamar elter­jedt, a gyors tűz­ol­tói beavat­ko­zás aka­dá­lyoz­ta meg a tel­jes épü­let leégé­sét. Ezzel a vád­lott több mint 2.300.000,-Forint kárt oko­zott és veszé­lyez­tet­te az épü­let­ben tar­tóz­ko­dó 9 gyer­mek és 2 gyer­mek­fel­ügye­lő éle­tét.

Egy hét­tel ezután a fia­tal újabb bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, egy kapos­vá­ri áru­ház­ból az áru­vé­del­mi esz­köz leté­pé­sé­vel ruha­ne­műt lopott.

A vád­lot­tat ezután egy másik dél-dunántúli inté­zet­ben helyez­ték el, azon­ban a 2017. janu­ár 17-én tar­tott bíró­sá­gi tár­gya­lá­son nem jelent meg, mert onnan is meg­szö­kött.