Főoldal » Hírek » Szolgáltató központ alkalmazottjától lopott – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 33 éves, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint egy fővá­ro­si kerü­le­ti önkor­mány­zat szol­gál­ta­tó köz­pont­já­nak terü­le­té­ről ellop­ta egy alkal­ma­zott övtás­ká­ját. A tás­ká­ban vol­tak a sér­tett bank­kár­tyái is, ame­lyek közül az egyik­kel a vád­lott ezután egy dohány­bolt­ban fize­tett, majd buszjegy-értékesítő auto­ma­tá­nál is pró­bált azzal vásárolni. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. júli­us 29-én dél­előtt bement az egyik fővá­ro­si kerü­le­ti önkor­mány­zat szol­gál­ta­tó köz­pont­já­ba, ahol egy iroda előt­ti szé­ken meg­lát­ta az egyik alkal­ma­zott övtás­ká­ját. A vád­lott magá­hoz vette a tás­kát, a benne lévő érték­kel együtt, majd kisé­tált az épü­let­ből. Az ello­pott övtás­ká­ban volt a sér­tett pénz­tár­cá­ja, sze­mé­lyi okmá­nyai, két mobil­te­le­fon, vala­mint bank­kár­tyái is. A férfi még ugyan­ezen a napon, az egyik eltu­laj­do­ní­tott bank­kár­tyá­val egy buda­pes­ti dohány­bolt­ban több ezer forin­tért vásá­rolt. Ezután buszjegy-értékeső auto­ma­ták­nál is akart azzal fizet­ni, a sér­tett azon­ban idő­köz­ben a kár­tyát letiltotta.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit, mint vissza­esőt, lopás vét­sé­gé­vel, vala­mint infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban. A vád­lott jelen­leg más ügy­ben kisza­bott, jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést tölt.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­tel első részén az lát­ha­tó, ahogy a vád­lott bemegy a szol­gál­ta­tó köz­pont­ba, majd a lopás után onnan távo­zik, a videó végén pedig az egyik siker­te­len pró­bál­ko­zá­sa lát­ha­tó a jegy­ki­adó automatánál.