Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Szombaton tartják a II. Magyar Jogi Könyvszalont
Szom­ba­ton, szep­tem­ber 17-én, a Károlyi–Csekonics-palotában ren­de­zik meg immár máso­dik alka­lom­mal a Magyar Jogi Könyvszalont. 
 
Az érdek­lő­dő­ket huszon­egy magyar nyel­vű jogi könyv­ki­adás­sal fog­lal­ko­zó kiadó várja az erre az alka­lom­ra meg­je­le­nő friss kiad­vá­nya­i­val, könyv­be­mu­ta­tók­kal, dedi­ká­lá­sok­kal. A láto­ga­tók ked­vez­mé­nyes áron jut­hat­nak a könyvekhez.
 
Emel­lett pódi­um­be­szél­ge­té­sek­kel készül­nek a szer­ve­zők, ame­lyen a jogi szak­ma jeles kép­vi­se­lői vesz­nek részt. A tel­jes prog­ram itt elér­he­tő: https://jogikonyvszalon.hu/program/
 
Az első ren­dez­vény sike­re után a mos­ta­ni könyv­sza­lon­ra is sze­re­tet­tel vár­nak min­den érdeklődőt!