Főoldal » Hírek » Szórakozásból elvitte az autót, majd összetörte – fotóval – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fia­tal ellen, aki szó­ra­ko­zás­ból vitte el az autót, amit később összetört.

A vád­irat sze­rint a vád­lott rokon­lá­to­ga­tó­ban volt egy Hajdú-Bihar vár­me­gyei kis­te­le­pü­lé­sen. 2023. júli­us 13-ra vir­ra­dó éjsza­ka gya­lo­go­san látta, hogy az egyik ingat­lan előtt lévő sze­mély­gép­ko­csi ajta­ja nyit­va volt, és az indí­tó­kulcs is benne volt. A fia­tal­ko­rú elha­tá­roz­ta, hogy az autót enge­dély nél­kül elvi­szi és a falu­ban kocsi­káz­ni fog.

A gép­jár­mű­ve­ze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző vád­lott bein­dí­tot­ta a kocsit, és azzal köz­le­ke­dett. A fiú később a falut elhagy­va egy balra ívelő útka­nya­ru­lat­hoz érve egy híd mel­lett letért az útról és a patak med­ré­be haj­tott, ahol a part­fal­nak ütközött.

A bal­eset során az elkö­ve­tő könnyeb­ben meg­sé­rült. A sze­mély­gép­ko­csi­ban közel 400. 000 forint kár keletkezett.

Az ügy­ben a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyomozott.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat bocsás­sa pró­bá­ra azzal, hogy párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll, továb­bá fizes­se meg a sér­tett kárát.

A szem­le során készült fény­kép­fel­vé­te­len a vád­lott által jog­ta­la­nul hasz­nált, meg­sé­rült sze­mély­gép­ko­csi látható.

a vádlott által jogtalanul használt, megsérült személygépkocsi