Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Szórakozóhelyen történt konfliktust követően bántalmazta az egyik vendéget a vádlott

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a deb­re­ce­ni férfi ellen, aki a koráb­bi konf­lik­tus miatt olyan erő­vel ütöt­te meg a sér­tet­tet, hogy élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott és roko­nai, isme­rő­sei 2018. ápri­lis 20-án az este folya­mán Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban több szó­ra­ko­zó­he­lyen is meg­for­dul­tak és sze­szes italt fogyasz­tot­tak. 2018. ápri­lis 21-én haj­na­li 1 óra körü­li idő­ben az egyik klub­ban a vád­lott és isme­rő­sei mel­lett egy másik tár­sa­ság­ban tar­tóz­ko­dott a sér­tett is, aki szin­tén fogyasz­tott sze­szes italt.

A vád­lott és a tár­sa­sá­gá­ban lévő sze­mé­lyek a szó­ra­ko­zó­hely pult­já­nál tar­tóz­kod­tak és beszél­get­tek, eköz­ben közé­jük fura­kod­va lépett a pult­hoz a sér­tett. A vád­lot­tat irri­tál­ta a sér­tett maga­tar­tá­sa, pro­vo­ka­tív­nak tar­tot­ta és ezt a fér­fi­nak szóvá is tette. Közöt­tük ekkor csak han­gos szó­vál­tás volt, a ren­dé­szek köz­be­lé­pé­se foly­tán tett­le­ges­ség nem történt.

Rövid­del ezt köve­tő­en a vád­lott isme­rő­se­i­vel együtt kiment a klub elé az utcá­ra, ciga­ret­táz­tak, majd taxit hívtak.

Ekkor meg­je­lent a bejá­rat előtt a sér­tett és a vád­lot­tat fel­is­mer­ve azzal fenye­get­te meg a tár­sa­sá­gá­ban lévő sze­mé­lye­ket, hogy őket elásat­ja, bebe­to­noz­tat­ja. A vád­lott ezen fel­dü­höd­ve ráron­tott a sér­tett­re és őt két­szer ököl­lel arcul ütöt­te. Az ittas sér­tett meg­tán­to­ro­dott, majd a máso­dik ütés után hanyatt esett és a fejét az utca köve­ze­té­be ütötte.

A sér­tett a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló, a kopo­nya­ala­pi cson­tok­ra is ráter­je­dő törést, agy­zú­zó­dást és agy­ál­lo­mány vér­zést szen­ve­dett, mely sérü­lé­sek 8 napon túl gyó­gyu­ló, élet­ve­szé­lyes sérülések.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló, több­szö­rös vissza­eső vád­lott ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a férfi fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.