Főoldal » Hírek » Szóvivőképzés 2022
A média és a kom­mu­ni­ká­ció olyan terü­let, ami hihe­tet­len sebes­ség­gel vál­to­zik - míg az igaz­ság­ügy las­sab­ban módo­su­ló sza­bá­lyok­ra, évszá­za­dos hagyo­má­nyok­ra épül. A szó­vi­vő­ik­nek így egy­szer­re kell lépést tar­ta­ni ezzel a két, nagyon külön­bö­ző világgal.
 
Azért, hogy segít­sük őket a kom­mu­ni­ká­ci­ós világ vál­to­zá­sa­i­nak köve­té­sé­ben, min­den évben kép­zést tartunk.
 
Az idei kép­zé­sen Not­hoff Ing­rid r. őrnagy, a BRFK l Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság Kom­mu­ni­ká­ci­ós Osz­tá­lyá­nak osztályvezető-helyettese és dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atom­erő­mű Zrt. kom­mu­ni­ká­ci­ós igaz­ga­tó­ja osz­tot­ta meg tapasz­ta­la­ta­it. Bőhm Kor­nél kom­mu­ni­ká­ci­ós szak­ér­tő a nega­tív kam­pá­nyok ter­mé­sze­té­ről beszélt. Dr. Faze­kas Géza, a Leg­főbb Ügyész­ség Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Saj­tó­fő­osz­tá­lyá­nak főosz­tály­ve­ze­tő­je az elmúlt év ered­mé­nye­i­ről, vál­to­zá­sá­ról és kihí­vá­sa­i­ról szá­molt be a szóvivőknek.