Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Szóvivőképzés - 2023

Újra sze­mé­lye­sen talál­koz­hat­tunk vala­mennyi szó­vi­vő tár­sunk­kal - három év szü­net után ismét az ügyész­ség kép­zé­si cent­ru­má­ban tart­hat­tuk az éves szó­vi­vői képzésünket.

A három nap alatt meg­be­szél­tük az aktu­á­lis vál­to­zá­so­kat, a fel­me­rült kér­dé­se­ket, külső elő­adó­ink­tól pedig új isme­re­te­ket sze­rez­tünk. A sza­bad­idős prog­ra­mok mel­lett nem marad­hat­tak el a friss szó­vi­vő kol­lé­gá­ink szá­má­ra a pró­ba­in­ter­júk sem, és új hiva­ta­los port­ré­fo­tók is készültek.

Köszön­jük min­den­ki­nek a jó han­gu­la­tot és a lel­kes rész­vé­telt, ami remé­nye­ink sze­rint a szó­vi­vői munka min­den­nap­ja­i­ban is vissza­kö­szön majd.