Főoldal » Archív » Szükségtelen fájdalmat okozott az állatnak egy férfi Tatán

A Tatai Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat a hen­tes­ként dol­go­zó 59 éves fér­fi­vel szem­ben.

A vágás­ra váró ser­tés 2017. júni­us 7. nap­ján, Tatán kiszö­kött az egyik vágó­híd­ról. Az elkö­ve­tő a ládák moz­ga­tá­sá­hoz hasz­ná­la­tos nye­les fém­kam­pó­val a kezé­ben, két mun­ka­tár­sá­val együtt az állat után sza­ladt. A ser­tés az úttes­ten átér­ve, egy par­ko­ló autó mögött a kapu­nál meg­állt. A férfi utol­ér­te a ser­tést, majd a fém­kam­pó­val két­szer meg­ütöt­te a fején, mely­nek követ­kez­té­ben az állat elve­szí­tet­te az egyen­sú­lyát, és az olda­lá­ra dőlve a föld­re rogyott. Ekkor a férfi az el nem kábult állat áll­kap­csá­ba akasz­tot­ta a kam­pót, és annak segít­sé­gé­vel a vágó­hí­dig a föl­dön von­szol­ta a szen­ve­dő, rúg­ka­pá­ló, fáj­da­lom­tól visí­tó ser­tést.

A férfi meg­sér­tet­te az álla­tok védel­mé­ről és kímé­le­té­ről szóló tör­vény­ben írta­kat, maga­tar­tá­sa az állat­tal szem­ben indo­ko­lat­lan volt, ille­tő­leg ez a bánás­mód a ser­tés­nek szük­ség­te­len fáj­dal­mat és külö­nös szen­ve­dést oko­zott.

A férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tatai Járás­bí­ró­ság dönt.