Főoldal » Archív » Szülei meghaltak, gyermeke megszületett a balesetben - FOTÓVAL

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol egy huszon­öt éves nőt, aki az álta­la oko­zott bal­eset­ben elvesz­tet­te szü­le­it és éle­tet adott gyermekének.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint tavaly nyá­ron egy bol­gár csa­lád autó­zott az M15 számú autó­úton Rajka irá­nyá­ba, ott­ho­nuk, Német­or­szág felé tart­va. Az autót veze­tő nő nyolc hóna­pos mag­za­tá­val volt álla­po­tos. Mel­let­te fog­lalt helyet a férje, hátul pedig a szü­lei, akik között ült az egy éves gyermeke.

A vád­lott az autó­val Rajka köze­lé­ben a záró­vo­nal elle­né­re előz­ni kez­dett egy előt­te hala­dó buszt, melyen 57 sze­mély utazott.

Az elő­zés során a nő ész­re­vet­te, hogy szem­ből egy teher­au­tó érke­zik, ezért egy hir­te­len kor­mány­moz­du­lat­tal pró­bált vissza­tér­ni a saját for­gal­mi sáv­já­ba, az autó­busz elé, de az autó hátsó része neki­üt­kö­zött a busz ele­jé­nek. Az ütkö­zés­től az autó a tete­jé­re borult és azon több­ször átfor­dult, majd az út mel­let­ti füves terü­le­ten állt meg. A pör­gés­től kies­tek az autó­ból a hátsó ülé­sen uta­zók: a nő szü­lei, akik biz­ton­sá­gi övü­ket nem hasz­nál­ták, vala­mint a vád­lott egy éves gyer­me­ke, aki be volt csatolva.

A ter­helt szü­le­i­nek a bal­eset­ben olyan súlyos sérü­lé­sei kelet­kez­tek, hogy a hely­szí­nen éle­tü­ket vesz­tet­ték. Súlyo­san sérült továb­bá a vád­lott egy éves gyer­me­ke is, aki csont­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket, tüdő­zú­zó­dást szen­ve­dett. A vád­lott fér­jé­nek zúzó­dá­sos sérü­lé­sei nyolc napon belül gyógyultak.

Az autót veze­tő nőnek a bal­eset­ben zúzó­dott a kopo­nyá­ja, több csont­ja eltört, belső sérü­lé­sei kelet­kez­tek, ami­nek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen – csá­szár­met­szés­sel – világ­ra hozta a gyermekét.

A vád­irat­ban sze­rep­lő bűn­cse­lek­mény egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság vár­ha­tó­an a vád­lott távol­lé­té­ben fog íté­le­tet hozni.