Főoldal » Hírek » Születésnapi rendezvényen okoztak életveszélyes sérülést a testvérek – fotókkal – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés miatt emelt vádat egy huszon­éves bátony­te­re­nyei test­vér­pár ellen, akik egy szü­le­tés­na­pi ren­dez­vé­nyen úgy meg­ver­tek egy 39 éves csé­csei fér­fit, hogy az élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék­nek benyúj­tott vád­irat sze­rint 2021 júli­u­sá­ban egy bátony­te­re­nyei presszó­ban tar­tott zárt­kö­rű szü­le­tés­na­pi ren­dez­vé­nyen 23 óra körül már sokan leit­ta­sod­tak. A sér­tett itta­san több sze­méllyel is össze­szó­lal­ko­zott, ezért egy szin­tén ittas szer­ve­ző fel­szó­lí­tot­ta, hogy „visel­ked­jen ren­de­sen, vagy men­jen haza”. A sér­tett ennek nem tett ele­get, mire a szer­ve­ző ököl­lel arcon ütötte.

Az ütés­től kissé kijó­za­no­dó sér­tett az ekkor­ra köré­jük gyűlt, ittas és fel­dü­hö­dött roko­nok­tól meg­ijedt, ezért leug­rott a presszó két és fél méter maga­san lévő tera­szá­ról. Utána ugrott az egyik ittas vád­lott is, aki azon­nal fejen rúgta a még a föl­dön fekvő mene­kü­lőt. Ekkor ért oda a másik vád­lott is, és ugyan­csak több­ször meg­rúg­ta a fér­fit, akit végül az élet­tár­sa kísért haza.

Nem­sok­kal később a meg­vert férfi vissza­in­dult a ren­dez­vény­re, amit az őt koráb­ban bán­tal­ma­zó test­vér­pár ész­lelt, a presszó­val szem­ben lévő busz­meg­ál­ló­ban kör­be­áll­ták, ököl­lel meg­ütöt­ték és több­ször meg­rúg­ták. A bán­tal­ma­zás során a sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett. 

Az elkö­ve­tés­kor a fér­fi­ak itta­sak vol­tak. Az önhi­bá­ból eredő ittas­ság nem menti az elkö­ve­tőt, hiszen az alko­hol hatá­sa köz­is­mert, ezért aki sze­szes italt fogyaszt, szá­mol­nia kell azzal, hogy leré­sze­ged­het, így tet­té­ért tel­jes bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­gel tar­to­zik, sőt, az ittas elkö­ve­tés súlyo­sí­tó körül­mény­nek számít.

Az ügy­ben a Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség a test­vér­pár ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, míg a szer­ve­ző ellen súlyos testi sér­tés bűn­tett kísér­le­te miatt emelt vádat. Amennyi­ben a bün­tet­len elő­éle­tű test­vér­pár az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, a főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint 2 év bör­tön­bün­te­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra szá­mít­hat. A bün­te­tett elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­ményt a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt elkö­ve­tő, a ren­dez­vényt szer­ve­ző fér­fi­vel szem­ben az ügyész­ség a bűnös­sé­ge beis­me­ré­se ese­té­re 1 év bör­tön­bün­te­tés és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A vád­lot­tak a bűnös­sé­gük ese­tén a fel­me­rült bűn­ügyi költ­sé­get is köte­le­sek megfizetni.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék dönt.

A Nóg­rád Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye a követ­ke­ző lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/harman-egy-ellen-13