Főoldal » Hírek » Szülőket megtévesztve nyerészkedett a testnevelő tanár - vádemelés- a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség 50 rend­be­li csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy test­ne­ve­lő tanár ellen, aki a lab­da­rú­gó szö­vet­ség által szer­ve­zett ingye­nes után­pót­lás prog­ram­ban való rész­vé­te­lért saját magá­nak pénzt kért a szülőktől.

A vád­lott egy kapos­vá­ri álta­lá­nos isko­la test­ne­ve­lő tanára.

A lab­da­rú­gó szö­vet­ség után­pót­lás intéz­mé­nyi prog­ra­mot indí­tott, amely kife­je­zet­ten a köz­ne­ve­lé­si intéz­mé­nyek tanu­lói szá­má­ra szer­ve­zett lab­da­rú­gó prog­ram. A szö­vet­ség min­den évben együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dást kötött a kapos­vá­ri álta­lá­nos isko­lá­val, ahol a vád­lott dolgozott.

A meg­ál­la­po­dás alap­ján az isko­la vál­lal­ta, hogy sport­cso­por­ton­ként heti két­szer egy órá­ban biz­to­sít­ja a gye­re­kek rend­sze­res, szak­sze­rű fog­lal­ko­zá­sát. A meg­bí­zá­si szer­ző­dés alap­ján a szö­vet­ség a fel­ada­tok ellá­tá­sá­hoz a sport­ve­ze­tők­nek tisz­te­let­dí­jat biz­to­sí­tott, ugyan­ak­kor a tanu­lók­nak sem­mi­fé­le tag­dí­jat nem kel­lett fizetni.

A lab­da­rú­gó szö­vet­ség min­den évben sport­cso­port veze­tő meg­bí­zá­si szer­ző­dést kötött a vád­lot­tal, aki az isko­lá­ban a sport­cso­port veze­tői fel­ada­to­kat ellát­ta. Mind­ezért a lab­da­rú­gó szö­vet­ség­től meg­bí­zá­si díjat vett fel.

Annak elle­né­re, hogy a prog­ram­ban való rész­vé­tel a tanu­lók szá­má­ra ingye­nes volt, tag­dí­jat nem kel­lett fizet­ni­ük, a vád­lott 2014. évtől 2020. évig min­den évben kül­dött egy tájé­koz­ta­tót a prog­ram­ban részt­ve­vő tanu­lók szü­le­i­nek, mely­ben arról érte­sí­tet­te őket, hogy a prog­ram­ban való rész­vé­tel havi befi­ze­tést jelent a tanu­lók részére.

A vád­lott kez­det­ben havi 2.500 Ft-ot, a későb­bi­ek­ben havi 3.000, 3.500 és 4.000 Ft-ot sze­dett be a tanu­lók­tól a prog­ram­ban való rész­vé­tel díjaként.

A vád­lott a prog­ram­ban részt­ve­vő tanu­ló­kat, illet­ve szü­le­i­ket nem tájé­koz­tat­ta arról, hogy a rész­vé­tel egyéb­ként ingyenes.

A test­ne­ve­lő tanár 2014. évtől kezd­ve össze­sen több mint 2.000.000 Ft-ot vett át jogo­su­lat­la­nul a prog­ram­ban részt­ve­vő tanu­lók szüleitől.

A vád­lott cse­lek­mé­nye 50 rend­be­li csa­lás bűn­cse­lek­mé­nyé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.