Főoldal » Archív » Szurkálással végződött a kocsmai szócsata

A Pest Megyei Főügyész­ség bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy tápi­ó­sá­gi kocs­má­ban több­ször meg­szúrt egy fér­fit.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja 2019. szep­tem­ber 14-én Tápi­ó­ság­ra uta­zott, hogy meg­lá­to­gas­sa a csa­lád­ját. Késő este betért egy sörö­ző­be. A bűn­ügy sér­tett­je az isme­rő­se­i­vel éppen a kocs­má­ban ita­lo­zott.

A gya­nú­sí­tott és az egyik ven­dég között nem tudni miért, szó­vál­tás lob­bant. A sér­tett a vita hevé­ben a gya­nú­sí­tott­hoz lépett. A gya­nú­sí­tott elő­vett egy bics­kát és leg­alább hat alka­lom­mal meg­szúr­ta és meg­vág­ta a sér­tett fér­fit. Több szú­rás élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott.

A sér­tett és segít­sé­gé­re siető tár­sai ezt köve­tő­en addig ütöt­ték a gya­nú­sí­tot­tat, amíg fel­ha­gyott a táma­dás­sal.

Az ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel gya­nú­sí­tott férfi ese­té­ben a bűn­cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlya miatt szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től tar­ta­ni kell. Ez a hely­zet a bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­sé­vel aka­dá­lyoz­ha­tó meg.

A Pest Megyei Főügyész­ség ezért arra tett indít­ványt, hogy a nyo­mo­zá­si bíró ren­del­je el a gya­nú­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­le­tét, írja elő szá­má­ra, hogy a lakó­he­lyét enge­dély nél­kül nem hagy­hat­ja el. A főügyész­ség azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a nyo­mo­zá­si bíró ren­del­je el a férfi moz­gá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­köz alkal­ma­zá­sát.