Főoldal » Hírek » Találkozó a legfőbb ügyész és az ILEA igazgatója között

Hiva­ta­lá­ban fogad­ta Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész Scott Don­ovant, a Nem­zet­kö­zi Ren­dé­sze­ti Aka­dé­mia (ILEA) igazgatóját.

A két szer­ve­zet immár több évti­ze­de műkö­dik együtt. Az Aka­dé­mia szá­mos kép­zést tart, ame­lyek több­sé­gén a nyo­mo­zók, ügyé­szek, bírók közö­sen vesz­nek részt.

A meg­be­szé­lé­sen a leg­főbb ügyész a kiber­bű­nö­zést, a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia kér­dés­kö­rét, a ter­ro­riz­mus és a szer­ve­zett bűnö­zés elle­ni küz­del­met, a hatá­ro­kon átnyú­ló ille­gá­lis tevé­keny­sé­gek elle­ni fel­lé­pést emel­te ki olyan terü­le­tek­ként, ame­lyek kap­csán tar­tott kép­zé­sek a jog­al­kal­ma­zók szá­má­ra külö­nös hasz­nos­ság­gal bírhatnak.

A leg­főbb ügyész úr köszö­ne­tét fejez­te ki az igaz­ga­tó úr felé az Aka­dé­mia tevé­keny­sé­gé­ért, amely a magyar ügyé­szek szá­má­ra is kivá­ló lehe­tő­sé­get nyújt isme­re­te­ik bővítésére.

A meg­be­szé­lé­sen mind­két fél az együtt­mű­kö­dés továb­bi erő­sí­té­sét tűzte ki célul.