Főoldal » Hírek » Talált pénz az ATM-ben - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kom­lói Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy nő ellen, aki Kom­lón, egy bank­au­to­ma­tá­ban talált 100.000 forin­tot elvette.

A vád­lott 2021 janu­ár­já­ban, egy kom­lói bank­au­to­ma­tá­hoz ment. Előt­te a sér­tett pró­bált meg kész­pénzt fel­ven­ni, aki elin­dí­tot­ta a tranz­ak­ci­ót, de a kép­er­nyőn meg­je­lent egy tájé­koz­ta­tás, amit hiba­üze­net­nek vélt. A sér­tett ezért besi­e­tett a bank­fi­ók­ba segít­sé­gért. A tranz­ak­ció azon­ban sike­res volt, a sér­tett távo­zá­sa után néhány másod­perc­cel az ATM kiad­ta a kért 100.000 forintot.

Ekkor lépett oda a nő, aki kivet­te a kész­pénz­ki­adó nyí­lás­ból a bank­je­gye­ket. Ezután a nála levő bank­kár­tyá­val is vett fel pénzt, majd a sér­tett pén­zé­vel elment.

A nő cse­lek­mé­nye lopás vét­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas. A Kom­lói Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­val köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sá­ra tett indítványt.