Főoldal » Hírek » Tanulás helyett egymást verték a rabok a börtön tantermében - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három huszon­éves férfi ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak vala­mennyi­en fog­va­tar­tot­tak az egyik mis­kol­ci büntetés-végrehajtási intézetben.

A vád sze­rint 2020 janu­ár ele­jén, dél­előtt, a bör­tön tan­ter­mé­ben az egyik vád­lott szó­vál­tás­ba került egy fog­va­tar­tott fér­fi­val. A vita során felé rúgott, mire egy rab­tár­suk közé­jük állt, hogy meg­aka­dá­lyoz­za az eset­le­ges vere­ke­dést. Ekkor viszont a másik két vád­lott is oda­ment hoz­zá­juk, erre, a koráb­ban a vádlott-társsal szó­vál­tás­ba kerü­lő rab azt mond­ta, hogy ne hár­man egy­szer­re jöj­je­nek rá, hanem csak egye­sé­vel. Az lett a reak­ció, hogy az egyik vád­lott meg­ütöt­te, míg egy másik vád­lott a rab­tár­sa védel­mé­re kelő fér­fit bán­tal­maz­ta, és ezután a vád­lot­ta­kat egye­sé­vel kihí­vó sér­tet­tet két vád­lott egy­szer­re ütlegelte.

A férfi a föld­re került, azon­ban a vád­lot­tak tovább­ra is több­ször megrúgták.

Ezután a koráb­ban a sér­tett védel­mé­re kelő másik rab­tár­su­kat a három vád­lott együt­tes erő­vel támad­ta meg, belök­ték a padba, közö­sen ütle­gel­ni kezd­ték, a vere­ke­dés­nek végül az őrök beavat­ko­zá­sa vetett véget.

A sér­tet­tek közül a rab­tár­sa védel­mé­ben beavat­ko­zott sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló seb­zé­ses sérü­lést szen­ve­dett el, de könnyű testi sér­tés miatt nem ter­jesz­tett elő magán­in­dít­ványt, míg a másik sér­tett­nek nem kelet­kez­tek sérülései.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben – akik közül egy idő­köz­ben sza­ba­dult, míg a másik kettő jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti – bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott annak meg­ál­la­pí­tá­sá­val, hogy nem bocsát­ha­tók fel­té­te­les sza­bad­ság­ra, vala­mint két vád­lott tekin­te­té­ben koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sük vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re is indít­ványt tett.