Főoldal » Hírek » Tanulóvezetőnek ütközött a gyorshajtó – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a sebes­ség­kor­lá­to­zás két­sze­re­sét elérő sebes­ség­gel, figyel­met­le­nül vég­re­haj­tott sáv­vál­tá­sa során előbb egy tanu­ló­au­tó­nak, majd egy másik sze­mély­gép­ko­csi­nak ütkö­zött. A bal­eset követ­kez­té­ben a tanu­ló­au­tó egy fának csa­pó­dott, az abban ülő okta­tó pedig súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A hely­bé­li férfi 2022. októ­ber 17-én, dél­előtt, Kecs­ke­mét egyik négy­sá­vos útján – az elő­írt 30 km/órás sebes­ség­kor­lá­to­zás helyett – mint­egy 55-60 km/óra sebes­ség­gel vezet­te gép­jár­mű­vét, és a belső for­gal­mi sáv­ból a kül­ső­be akart áthaj­ta­ni. A sáv­vál­tás meg­kez­dé­se­kor azon­ban figyel­men kívül hagy­ta a külső for­gal­mi sáv­ban előt­te, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő tanulóautót.

A férfi azért, hogy a tanu­ló­au­tó­val az ütkö­zést elke­rül­je, gép­jár­mű­vét balra kor­má­nyoz­ta, azon­ban sebes­ség­túl­lé­pé­se miatt, azt meg­aka­dá­lyoz­ni már nem tudta és mint­egy 25-30 km/óra sebes­ség­gel hátul­ról neki­üt­kö­zött a tanu­ló­ve­ze­tő­nek, aki emi­att az útpad­kán keresz­tül egy fának csa­pó­dott. A vád­lott által balra kor­má­nyo­zott autó pedig a belső for­gal­mi sáv­ban előt­te hala­dó autó bal olda­lá­nak ütközött.

A bal­eset követ­kez­té­ben a gép­jár­mű okta­tó súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azon KRESZ elő­írást, amely sze­rint a sebes­ség­kor­lá­to­zást jelző tábla ese­tén az úton a táb­lán meg­je­lölt­nél nagyobb sebes­ség­gel halad­ni tilos.

Az ügyész­ség a fér­fit köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett képe­ken a bal­eset­ben részes jár­mű­vek és a tanu­ló­au­tó­ról az ütkö­zés követ­kez­té­ben leesett tábla láthatók.