Főoldal » Hírek » Tapétavágóval okozott sérülést - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség emelt vádat két garáz­da fér­fi­val szem­ben, akik közül egyi­kük tapé­ta­vá­gó­val oko­zott sérü­lést a vét­len férfi arcán.

A vád­irat sze­rint a két elkö­ve­tő 2023. júli­us 25-én a tata­bá­nyai kerék­pár­úton ita­lo­zott, beszól­tak az előt­tük elha­la­dó sér­tett­nek, aki vissza­for­dult felé­jük, meg­kér­dez­te tőlük, hogy „vala­mi baj van?” ,mire az elkö­ve­tők ütés­re emel­ték kezü­ket. Ezt látva a sér­tett a bal lábá­val eltol­ta magá­tól az egyik férfit. 

Erre az egyik elkö­ve­tő ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tett arcát, majd a társa meg­rúg­ta őt és a nála lévő tapé­ta­vá­gó­val – anél­kül, hogy erről társa elő­ze­te­sen tudott volna – meg­vág­ta annak arcát is, ami vérez­ni kez­dett. A tapé­ta­vá­gót az elkö­ve­tő az úttest túl­ol­da­lán lévő bokor­ba dobta. A vágás­sal a férfi nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést oko­zott, azon­ban a cse­lek­mény alkal­mas volt ennél súlyo­sabb sérü­lés okozására.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban az egyik fér­fi­val szem­ben súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, a pró­ba­idő tar­ta­má­ra párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­re, vala­mint maga­tar­tá­si sza­bály­ként indu­lat­ke­ze­lé­si tré­nin­gen rész­vé­tel­re köte­le­zé­sé­re, míg a másik fér­fi­val szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ese­tet egy biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette: