Főoldal » Hírek » Tapétavágóval támadt volt élettársára - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 43 éves férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

 

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett nő élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltekazon­ban a nő sza­kí­tott vele, ezt nem tudta feldolgozni. 

 

2020. júli­us ele­jén a nő Mis­kol­con bevá­sár­lás után az utcán haza­fe­lé tar­tott, ami­kor oda­ér­ke­zett a vád­lott, meglát­ta, hogy volt élet­tár­sa egy rövid nyári ruhá­ban van, ame­lyet úgy ítélt meg, hogy nagyon alu­l­öl­tö­zött, és ettől rend­kí­vül ide­ges lett. Odament a nőhöz, elkez­dett kia­bál­ni vele, szi­dal­maz­ta, majd a kezé­ben lévő hét cím pen­gé­jű tapé­ta­vá­gó kés­sel a hátán meg­vág­ta, egy­ide­jű­leg a mell­tar­tó pánt­ját is levág­va. Ezután rög­tön eltá­vo­zott a helyszínről. 

 

A sér­tett a cse­lek­mény követ­kez­té­ben húsz cm hosszú­sá­gú nyolc napon belül gyó­gyu­ló vágott sérü­lést szen­ve­dett el. 

 

Az ügyész­ség a bün­tetlen elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.