Főoldal » Hírek » Targoncával ütötte el munkatársát - fotókkal - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki a mun­ka­vég­zé­se során egy tar­gon­cá­val elso­dor­ta kollégáját. 

A vád­irat sze­rint a fia­tal fel­nőtt férfi és a sér­tett egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság alkal­ma­zá­sá­ban áll­tak, és egy Heves mel­let­ti tele­pü­lés kül­te­rü­le­tén lévő csar­nok­ban dol­goz­tak. 2022. ápri­lis 6-án a vád­lott egy útban lévő rak­la­pot akart arrébb tenni, ezért beült az eme­lő­tar­gon­cá­ba, elő­re­me­net­be kap­csolt, és a azon­nal for­dul­ni is kez­dett, mely során a tőle elvár­ha­tó gon­dos­sá­got és körül­te­kin­tést elmu­lasz­tot­ta, így nem látta, hogy a tar­gon­ca mel­lett tar­tóz­ko­dik a kol­lé­gá­ja, akit a gép­pel elsodort.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló, könnyű láb­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett el. A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a férfi meg­szeg­te az Eme­lő­gép Biz­ton­sá­gi Sza­bály­zat kiadá­sá­ról szóló ren­de­let­ben fog­lalt szabályokat.

A vád­lott a cég­nél segéd­mun­kás­ként dol­go­zott, az eme­lő­tar­gon­ca veze­té­se nem tar­to­zott a mun­ka­kö­ré­be, arra gép­ke­ze­lői jogo­sít­vánnyal sem rendelkezett.

A járá­si ügyész­ség most benyúj­tott vád­ira­tá­ban – mely­re ered­mé­nyes ügyé­szi intéz­ke­dés kilá­tás­ba helye­zé­se után került sor – pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fotók a hely­szí­ni szem­lén készültek.