Főoldal » Archív » Tárgyalás nélkül, előkészítő ülésen hozott ítéletet a bíróság a vandál férfi ügyében

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2018 júli­u­sá­ban garáz­da­ság és ron­gá­lás miatt már az új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alap­ján emelt vádat azzal a 42 éves, letar­tóz­ta­tás­ban lévő külö­nös vissza­eső dom­bó­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki május­ban Kapos­vá­ron egy faléc­cel meg­ron­gált két gép­ko­csit és egy sze­me­tes konténert.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a férfi bün­te­tő­ügyé­ben tar­tot­ta meg az első elő­ké­szí­tő ülést.

Az elő­ké­szí­tő ülés új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény bíró­sá­gi sza­kot érin­tő egyik leg­fon­to­sabb újí­tá­sa, mely­nek célja, hogy a véde­lem még a tár­gya­lást meg­elő­ző­en kifejt­hes­se a vád­dal kap­cso­la­tos állás­pont­ját, és lehe­tő­sé­ge legyen köz­re­mű­köd­ni a bün­te­tő­el­já­rás továb­bi mene­té­nek ala­kí­tá­sá­ban, ami hoz­zá­já­rul­hat az eljá­rá­sok idő­sze­rű­sé­gé­nek javításához.

Az új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­sé­get teremt töb­bek között arra, hogy a vád­lott az elle­ne folya­mat­ban lévő eljá­rást jelen­tő­sen fel­gyor­sít­sa azzal, hogy a bűnös­sé­gét már az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, és ezzel egy­ide­jű­leg lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

A vád­lott a szer­dán meg­tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen ezzel az új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény adta lehe­tő­ség­gel élve tett beis­me­rő val­lo­mást, így a bíró­ság az első fokú eljá­rást tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül, az elő­ké­szí­tő ülé­sen meg­ho­zott íté­le­té­vel befe­jez­te, és a vád­lot­tat 1 év 10 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Az íté­let nem jog­erős, a vád­lott és a védő a bün­te­tés tar­ta­má­nak mér­sék­lé­se miatt fellebbezett.

Az új eljá­rás­jo­gi intéz­ménnyel kap­cso­lat­ban gya­kor­la­ti tapasz­ta­lat­ként meg­ál­la­pít­ha­tó volt, hogy annak ered­mé­nye­ként a 2018 máju­si bűn­el­kö­ve­tést - a nyári ítél­ke­zé­si szün­tet is figye­lem­be véve - rend­kí­vül gyor­san befe­jez­he­tő első­fo­kú bíró­sá­gi szak követ­te annak elle­né­re is, hogy az ügyész­ség­nek nem volt tör­vé­nyi lehe­tő­sé­ge más eljá­rást gyor­sí­tó esz­köz – így külö­nö­sen bíró­ság elé állí­tás - alkalmazására.