Főoldal » Hírek » Tárolókba tört be - FOTÓKKAL - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a hely­be­li fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a nyo­mo­zó ható­ság azzal gya­nú­sít, hogy egy sze­ge­di tár­sas­ház táro­ló­i­ba tört be.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott egy bel­vá­ro­si tár­sas­ház pin­ce­ré­szé­nek három táro­ló­he­lyi­sé­gét törte fel és kutat­ta át a múlt héten. Az egyik sér­tett két táro­ló­já­nak ajtó­it a pánt­juk­ról leemel­te, innen azon­ban érté­ket nem hozott el. A másik sér­tett táro­ló­já­ba a pin­ce­ab­lak benyo­má­sá­val jutott be, innen egy pár búvár­uszonyt és egy fúró­kész­le­tet lopott el.

A járá­si ügyész­ség a két rend­be­li, lopás vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban a bűn­is­mét­lés, vala­mint a szökés-elrejtőzés veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a férfi egy hónap­ra tör­té­nő letar­tóz­ta­tá­sát. A gya­nú­sí­tott ugyan­is több­ször állt már bíró­ság előtt, vele szem­ben jelen­leg is több bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban, rész­ben hason­ló jel­le­gű cse­lek­mé­nyek miatt. A szökés-elrejtőzés veszé­lyét, mint letar­tóz­ta­tá­si okot meg­ala­poz­za az is, hogy a gya­nú­sí­tott koráb­ban az elle­ne folya­mat­ban lévő bíró­sá­gi eljá­rás­ban is elér­he­tet­len­né vált.

Az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te. Vég­zé­sét az ügyész­ség tudo­má­sul vette, míg az ellen a véde­lem fel­leb­be­zést jelen­tett be, így az nem vált véglegessé.

Az eset kap­csán a rend­őr­ság által készí­tett kép­fel­vé­te­lek itt tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tarolokat-tort-fel#1