Főoldal » Hírek » Társasház bejáratában tombolt az ittas nő – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a har­min­cas éve­i­ben járó nővel szem­ben, aki - töb­bek között - egy üveg­szi­lán­kok­kal teli háti­zsák­kal bán­tal­ma­zott egy házaspárt.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2023 augusz­tu­sá­ban, az utcán fel­fi­gyelt a sér­tet­ti házas­pár­ra, aki­ket itta­san szi­dal­maz­ni kez­dett. Mivel a vád­lott a szi­dal­ma­zás­sal akkor sem hagyott fel, ami­kor a sér­tet­tek a tár­sas­há­zi ott­ho­nuk kapu­ján már bemen­tek, a férfi vissza­for­dult fel­tar­tóz­tat­ni a nőt, aki előbb ököl­lel, majd a háti­zsák­kal ütöt­te a sér­tet­tet. A vád­lott háti­zsák­já­ban egy üveg bon­tat­lan bor is volt, ami az üté­sek hatá­sá­ra eltö­rött, és kar­co­lá­sos sérü­lé­se­ket oko­zott a férfinak.

A férje bán­tal­ma­zá­sát látva a fele­ség igye­ke­zett segí­te­ni neki, de az elkö­ve­tő őt is meg­tá­mad­ta, és az üveg­szi­lán­kok­kal teli háti­zsák­já­val meg­ütöt­te, illet­ve az arcán megkarmolta.

A nő a garáz­da jel­le­gű cse­lek­mé­nyét még a rend­őrök érte­sí­té­se után is foly­tat­ta. A sér­tet­tek­től eltá­vo­lod­va, tovább­ra is szit­ko­zód­va leg­alább egy gép­jár­mű­vet meg­rú­gott, míg egy másik gép­jár­mű­nek a motor­ház­te­tő­jé­re felfeküdt.

Az ügyész­ség a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­kép a bán­tal­ma­zás­hoz hasz­nált háti­zsák­ról és benne lévő össze­tö­rött boros­üveg­ről készült.

a bántalmazáshoz használt hátizsák és benne lévő összetörött borosüveg