Főoldal » Hírek » Társkereső oldalon megismert sértettek hiszékenységét használták ki a notórius csalók - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy házas­pár – egy 37 éves férfi és egy 40 éves nő – ellen. Az elkö­ve­tők online társ­ke­re­ső olda­lon meg­is­mert áldo­za­ta­i­kat - előt­tük több­fé­le, vál­to­za­tos sze­re­pet eljátsz­va – össze­sen több mint 15 mil­lió forint­tal káro­sí­tot­ták meg. 

A vád­irat sze­rint – a csa­lás miatt koráb­ban már több­ször is bün­te­tett - házas­tár­sak 2021-ben a meg­él­he­té­sü­ket csa­lá­sok rend­sze­res és szer­ve­zett elkö­ve­té­sé­vel biztosították.

A férfi regiszt­rált egy online társ­ke­re­ső olda­lon, a pro­fil­hoz egy isme­ret­len nő fény­ké­pét csa­tol­ta. A hir­de­tés­re jelent­ke­ző fér­fi­ak­kal a fele­sé­ge leve­le­zett, majd tele­fo­non a sér­tet­tek bizal­má­ba fér­kő­zött, és a sze­mé­lyes talál­ko­zó remé­nyét lebeg­tet­ve előt­tük pénzt kért tőlük. Azt állí­tot­ta, hogy fod­rász mes­ter­vizs­gá­ra készül, és ahhoz, hogy az ösz­tön­dí­jat meg­kap­ja, vagy le tudja tenni a vizs­gát, azon­nal a sér­tett bel­föl­di vagy kül­föl­di lakó­he­lyé­hez köze­li város­ba kell utaz­nia a taná­rá­hoz, ehhez azon­ban pénz­re van szük­sé­ge. A kita­lált mes­ter­fod­rász­hoz a nő még tele­fon­szá­mot is adott, amit ha a sér­tet­tek fel­hív­tak, való­já­ban szin­tén vele beszél­tek, csak a vád­lott elvál­toz­tat­ta a hang­ját és elját­szot­ta a szerepet.

A nő később továb­bi össze­ge­ket kért, azt állít­va, hogy a gép­ko­csi­ja útköz­ben lerob­bant és sze­re­lőt kel­lett hív­nia vagy, hogy rend­őrök intéz­ked­nek vele, illet­ve, hogy bör­tön­be került, mert kide­rült, szá­mos tar­to­zá­sa van külön­bö­ző ható­ság felé. Ilyen­kor síró han­gon közöl­te, hogy, ha nem tud fizet­ni, akkor bent tart­ják a fog­dán. A hite­les­ség lát­sza­tát kelt­ve a férje hol autó­sze­re­lő­nek, hol rend­őr­nek adta ki magát a tele­fon­ban, de elő­for­dult hogy a nő maga ját­szot­ta el – ugyan­csak elvál­toz­ta­tott han­gon - egy rend­őr­nő, vagy épp egy büntetés-végrehajtási tiszt sze­re­pét. Ami­kor a sér­tet­tek már nem fizet­tek tovább, a nő a továb­bi tele­fon­hí­vá­sok­ra nem rea­gált, elér­he­tet­len­né vált.

A meg­ká­ro­sí­tot­tak fel­je­len­té­se alap­ján az újpes­ti rend­őrök azo­no­sí­tot­ták a vád­lot­ta­kat, elfog­ták őket és fel­de­rí­tet­ték a csalássorozatot.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség a házas­párt 7 rend­be­li, társ­tet­tes­ként, üzlet­sze­rű­en és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja mint külö­nös vissza­eső­ket. Az ügyész­ég a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság ítél­je őket bör­tön­bün­te­tés­re, illet­ve tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint álla­pít­sa meg, hogy a nő nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra. Utób­bi indo­ka, hogy a vád­lott a vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nye­ket koráb­bi bör­tön­bün­te­tés­re íté­lé­se után, azon­ban még a letöl­tés meg­kez­dé­se előtt követ­te el. Idő­köz­ben a nő meg­kezd­te koráb­bi bün­te­té­se letöl­té­sét, a férfi pedig jelen ügy­ben letar­tóz­ta­tás alatt áll. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság a sér­tet­tek kár­té­rí­té­si igé­nyét érdem­ben bírál­ja el.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megteveszto-szerelem