Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Táskája miatt okozott balesetet a vámospércsi nő

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség elle­ne köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járásbíróságon.

A vád­lott 2016. júli­us 23-án dél­után sze­mély­gép­ko­csi­val haladt a 33-as számú főúton Deb­re­cen irá­nyá­ba. A jár­mű­ben utas­ként három kis­ko­rú tartózkodott.

A vámosp­ér­csi nő veze­tés köz­ben a hátsó ülé­sen lévő egyik utas­tól elkér­te kézi­tás­ká­ját, majd hát­ra­for­dul­va azt magá­hoz vette. Ez idő alatt nem tudta kont­rol­lál­ni a veze­tést, ezért a gép­ko­csi­val az útpad­ká­ra haj­tott, majd ezt ész­lel­ve egy hir­te­len kor­mány­moz­du­lat­tal áttért az út bal olda­li sáv­já­ba és az árok­ba borult.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vád­lott és a három utas is meg­sé­rült, vala­mennyi­en 8 napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­ré­ses és zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A vámosp­ér­csi nő KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sa által a köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gét való­sí­tot­ta meg.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség elle­ne tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló indít­ványt nyúj­tott be a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­ság­hoz, mely­ben pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.