Főoldal » Hírek » Távollétében emelt vádat az ügyészség a sorozatcsaló budapesti férfival szemben - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó, foly­ta­tó­la­go­san és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki vál­to­za­tos mód­sze­rek­kel csalt ki nagyobb össze­ge­ket a sértettektől.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2017. évben mun­ka­vi­szonnyal, rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, illet­ve szá­mos pénz­in­té­zet­nek is tar­to­zott, ezért csa­lá­sok elkö­ve­té­se révén pró­bált pénz­hez jutni.

Elő­ször olyan inter­ne­tes hir­de­tést adott fel, mely­ben 20 mil­lió forin­tért árult egy trak­tort. Miu­tán a sér­tett figyel­mét sike­rült fel­kel­te­nie, még egy nem léte­ző bálá­zó­gé­pet is eladás­ra kínált neki úgy, hogy a meg­té­vesz­tés­hez a mun­ka­gé­pek fény­ké­pe­it és ada­ta­it egy német­or­szá­gi keres­ke­dés hon­lap­já­ról töl­töt­te le. A vád­lott­nak végül 1,2 mil­lió forint elő­le­get sike­rült kicsal­nia a sértettől.

A férfi ezután pro­filt vál­tott, és olyan hir­de­té­se­ket adott fel, melyek­ben ked­ve­ző négy­zet­mé­ter áron vál­lal­ta rönk­há­zak elké­szí­té­sét. A vád­lott ezzel a mód­szer­rel négy sér­tet­tet ejtett téve­dés­be, akik­nek 500.000 és 2.300.000 forint közöt­ti össze­gű kárt oko­zott, mivel a rönk­há­zak leszál­lí­tá­sá­hoz és elké­szí­té­sé­hez szük­sé­ges mun­ka­vál­la­lók­kal, anya­gi és tár­gyi esz­kö­zök­kel, jár­mű­vek­kel nem ren­del­ke­zett, ilyen tevé­keny­sé­get végző üzle­ti part­ne­rei sem vol­tak. Ennek elle­né­re a sér­tet­te­ket még hosszabb ideig hite­get­te a tel­je­sí­tés­sel, így azt állí­tot­ta nekik, hogy a faanyag már úton van, azon­ban a szál­lí­tó kami­on útköz­ben lerob­bant vagy ható­sá­gi ellen­őr­zés­re meg­ál­lí­tot­ták és nem enged­ték tovább.

A szer­te­ága­zó nyo­mo­zás során a férfi véde­ke­zé­se miatt több kül­föl­di jog­se­gély tel­je­sí­té­se vált szük­sé­ges­sé. A vád­lott elrej­tő­zött a ható­sá­gok elől, ezért vele szem­ben bel­föl­di, euró­pai és nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs is kibo­csá­tás­ra került.

Mivel a hosszabb ideje szö­kés­ben lévő vád­lott távol­lé­te nem volt aka­dá­lya az eljá­rás lefoly­ta­tá­sá­nak, őt az ügyész­ség hatá­ro­zat­tal távol­lé­vő ter­helt­té nyil­vá­ní­tot­ta, és vele szem­ben vád­ira­tot nyúj­tott be a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra, mely­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.