Főoldal » Archív » Taxisra támadt értékeiért két magyar férfi Csehországban - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az elkö­ve­tők­kel szem­ben nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.

A vád­lot­tak 2017 augusz­tu­sá­ban Cseh­or­szág­ba utaz­tak mun­ka­vál­la­lás cél­já­ból, de a körül­mé­nye­ket nem talál­ták meg­fe­le­lő­nek, ezért már pár nap­pal később úgy dön­töt­tek, hogy hazautaznak.

A vád­lot­tak vonat­tal utaz­tak Magyar­or­szág felé, azon­ban a kala­uz őket még Cseh­or­szág terü­le­tén, az egyik állo­má­son leszál­lí­tot­ta a vonat­ról, mivel nem volt jegyük.

A vonat­ál­lo­má­son vára­koz­va a vád­lot­tak fel­fi­gyel­tek az állo­más előtt par­ko­ló taxik­ra, és a vád sze­rint elha­tá­roz­ták, hogy az egyik taxi­so­főr pén­zét, illet­ve érté­ke­it erő­szak­kal megszerzik.

A ter­vük az volt, hogy a taxis­sal egy olyan elha­gya­tott hely­re vite­tik magu­kat, amely alkal­mas a táma­dás­ra. A vád­lot­tak ezután egy, a pálya­ud­var köze­lé­ben lévő kerék­pár­tá­ro­ló­ban hagyott bicik­li­ről leszed­ték az acél fék­hu­zalt azzal a szán­dék­kal, hogy azzal fojt­ják majd meg a kisze­melt áldozatukat.

Ilyen elő­ké­szü­le­tek után, 2017. augusz­tus 27-én, haj­nal­ban, a két férfi beült az állo­más előtt vára­ko­zó egyik taxi­ba úgy, hogy egyi­kük a sér­tett mögé, míg társa a sér­tett mellé ült. Ezután meg­mu­tat­ták a sofőr­nek a tele­fon­ju­kon az álta­luk előre kiné­zett, pár kilo­mé­ter távol­ság­ra lévő elha­gya­tott helyet, ahova a fuvart kérték.

Ami­kor a beje­lölt úti­cél­hoz, egy kis­er­dő mel­let­ti föld­út­hoz értek, a sér­tett háta mögött ülő vád­lott a huzalt a sér­tett nya­kán átve­tet­te, és azzal a fér­fit foj­to­gat­ni kezd­te. Eköz­ben a jobb első ülé­sen ülő vád­lott társa a véde­ke­ző sér­tet­tet arcon ütötte.

Mivel a sér­tett­nek még idő­ben sike­rült a huzal­ra - a huzal és a nyaka közöt­ti részen - ráfog­nia, ezért azt végül le tudta feszí­te­ni a nya­ká­ról, így ki tudott sza­ba­dul­ni a foj­tás­ból. Ekkor a vád­lot­tak kirán­gat­ták az autó­ból, és mind­ket­ten több alka­lom­mal meg­ütöt­ték. Ami­kor a férfi a föld­re került, a vád­lot­tak meg­pró­bál­ták az autót eltu­laj­do­ní­ta­ni, azon­ban azt nem tud­ták elin­dí­ta­ni. Ezt a hely­ze­tet kihasz­nál­va, a sér­tett­nek sike­rült elfut­nia egy köze­li tele­pü­lés­re, ahol érte­sí­tet­te a cseh rendőrséget.

A vád­lot­tak a gép­jár­mű­vet átku­tat­ták, kitép­ték a taxi navi­gá­ci­ós készü­lé­két, de végül a gép­jár­mű­ből csak három doboz ciga­ret­tát vit­tek maguk­kal, majd elrej­tőz­tek a köze­li erdőben.

Később vissza­men­tek az állo­más­ra, ahon­nan vonat­tal Magyar­or­szág­ra utaz­tak; a nyo­mo­zók egy hónap­pal később itt fog­ták el őket.

A vád­lot­tak jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van­nak. A főügyész­sé­gi indít­vány alap­ján, a vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le tíz évtől húsz évig ter­je­dő szabadságvesztés.