Főoldal » Archív » Taxival menekült a tolvaj

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat két fér­fi­val szem­ben, akik közül egyi­kük két hónap alatt 17 házba tört be és lopott Gyöm­rő kör­nyé­kén, társa pedig a taxi­já­val mene­kí­tet­te őt.

A bűn­ügy vád­lott­jai, két férfi egy­más roko­nai. 2018 ele­jén elter­vez­ték, hogy lopás útján sze­rez­nek pénzt. A terv sze­rint egyi­kük Gyöm­rőn és kör­nyé­kén, vala­mint Buda­pes­ten csa­lá­di háza­kat sze­mel ki, ahova érde­mes betör­ni. Tár­sá­nak volt egy taxi­ja. Az ötle­tük sze­rint ez a férfi a taxi­val a házak­hoz viszi, meg­vár­ja, majd elme­ne­kí­ti rokonát.

A ter­ve­ket tet­tek követ­ték. A vád­lot­tak 2018 janu­ár­já­ban és feb­ru­ár­já­ban 17 ház­nál jelen­tek meg taxi­val Gyöm­rőn, Üllőn, Csö­mö­rön és Buda­pest XVIII. kerü­le­té­ben. Az egyik férfi ajtók, abla­kok befe­szí­té­sé­vel beju­tott a házak­ba. Onnan éksze­re­ket, kész­pénzt, lap­to­pot, tévét lopott el 35.000 forint­tól 3,5 mil­lió forin­tig ter­je­dő összegben.

Ami­kor kijött a ház­ból, a közel­ben vára­ko­zó társa taxi­já­ba ugrott és elme­ne­kül­tek. A zsák­mányt min­dig elosz­tot­ták egy­más között. 

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a két fér­fi­val szem­ben. Az ügyész­ség mind­két fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Mono­ri Járás­bí­ró­ság dönt.