Főoldal » Hírek » Teherautóval előzve okozott halálos tömegszerencsétlenséget - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség halá­los tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki sza­bály­ta­la­nul elő­zött teher­au­tó­val egy buszt 2021 máju­sá­ban, Vas megyé­ben, a 834. számú főúton.

A vád­irat sze­rint a férfi a nyer­ges von­ta­tó­ból és fél­pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vénnyel már az autó­busz mel­lett haladt, ami­kor ész­re­vet­te a szem­ből érke­ző sze­mély­gép­ko­csit. Las­sí­tott, majd vész­fé­ke­zett, és meg­pró­bált vissza­tér­ni a busz mögé. Az autó veze­tő­je az ütkö­zés elke­rü­lé­se érde­ké­ben balra kor­mány­zott, ennek elle­né­re neki­üt­kö­zött a busz ele­jé­nek, majd az árok­ba csa­pó­dott. A busz letért az útról a jobb olda­li árok­ba, ahol az olda­lá­ra dőlve állt meg.

A gép­ko­csi veze­tő­je és utasa meg­halt, a busz három utasa súlyos, hét utasa és a sofőr könnyű sérü­lést szen­ve­dett a balesetben.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­sé­get is átlé­pő férfi úgy elő­zött, hogy annak fel­té­te­lei nem áll­tak fenn.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Sár­vá­ri Járás­bí­ró­ság fog dönteni.