Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Telefonon fenyegette terrorcselekménnyel a rendőrséget – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja letar­tóz­ta­tott egy 38 éves cser­hát­su­rá­nyi fér­fit, aki ellen ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés miatt nyomoznak.

Az eljá­rás eddi­gi ada­tai sze­rint a férfi 2023. szep­tem­ber 4-én, 21 óra 20 perc­kor ittas álla­pot­ban mobil­te­le­fon­ról fel­hív­ta a Nóg­rád Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Köz­pont­ját és azt mond­ta, hogy a rend­őrök men­je­nek ki a cser­hát­su­rá­nyi lak­cí­mé­re és lőjék őt le, mert ha nem, akkor ő nyit rájuk tüzet. 21 óra 39 perc­kor ismé­tel­ten tele­fo­nált az ügye­let­re, és azt mond­ta, hogy fel­rob­bant­ja a kiér­ke­ző rendőröket.

A fenye­ge­tést a rend­őrök komo­lyan vet­ték és érte­sí­tet­ték a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont mun­ka­tár­sa­it, akik a 38 éves ittas fér­fit ott­ho­ná­ban elfogták.

A Nóg­rád Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­te elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tot­ta meg, majd őri­zet­be vette a fér­fit, aki már koráb­ban is több alka­lom­mal tele­fo­nált a rend­őr­ség­re, ahol hason­ló tar­tal­mú beje­len­té­se­ket tett.

Az ügyész­ség a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel indít­ványt tett a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra, melyet a nyo­mo­zá­si bíró el is ren­delt. A vég­zést az ügyész, a gya­nú­sí­tott és a védő is tudo­má­sul vette, így az végleges.

A ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés súlyos bűn­cse­lek­mény, azt a tör­vény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti. 
Az önhi­bá­ból eredő ittas­ság nem menti az elkö­ve­tőt, hiszen az alko­hol hatá­sa köz­is­mert, ezért aki sze­szes italt fogyaszt, szá­mol­nia kell azzal, hogy leré­sze­ged­het, így tet­té­ért tel­jes bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­gel tar­to­zik, sőt, az ittas elkö­ve­tés súlyo­sí­tó körül­mény­nek számít. 

A Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont fel­vé­te­le a gya­nú­sí­tott elő­ál­lí­tá­sá­ról itt lát­ha­tó: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-kimondott-szonak-sulya-van