Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Telefonos alkalmazással a számítógép adataihoz férve szereztek közel 30 millió forintot a bűnbanda tagjai – a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta a Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség két férfi letar­tóz­ta­tá­sát. Az elkö­ve­tők ahhoz a bűn­el­kö­ve­tői cso­port­hoz tar­toz­nak, akik  2023. augusz­tus 22. nap­ján adat­ha­lász mód­szer­rel meg­sze­rez­ték egy zala­eger­sze­gi férfi bank­kár­tya ada­ta­it és közel 30 mil­lió forint kárt okoztak.

A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya sze­rint a zala­eger­sze­gi sér­tet­tet 2023. augusz­tus 22-én, egy magát az OTP Bank mun­ka­tár­sá­nak kiadó, isme­ret­len nő azzal hívta fel tele­fo­non, hogy a sér­tett bank­szám­lá­já­val kap­cso­la­to­san adat­ha­lá­szat gya­nú­ja merült fel. Az ügy­in­té­ző­ként beje­lent­ke­ző sze­mély a vona­lat egy fér­fi­nek adta át, aki meg­kér­dez­te a sér­tet­tet, hogy van-e ott­hon asz­ta­li szá­mí­tó­gé­pe, illet­ve tele­fo­nos mobil alkalmazása.

Miu­tán a sér­tett igen­nel vála­szolt, a hívó meg­kér­te őt, hogy tölt­se le és tele­pít­se fel az "Any­desk" nevű szá­mí­tó­gé­pes prog­ra­mot, majd enge­dé­lyez­ze a távo­li hoz­zá­fé­rést a szá­mí­tó­gé­pé­hez. A sér­tett a kérés­nek ele­get tett abban a hiszem­ben, hogy azzal meg­aka­dá­lyoz­za a bank­szám­lá­já­hoz tör­té­nő jogo­su­lat­lan hozzáférést.

Az elkö­ve­tők azon­ban a sér­tett bank­szám­lá­já­ról - nyolc külön­bö­ző ter­mé­sze­tes és jogi sze­mély bank­szám­lá­já­ra - 29.218.000 forin­tot utal­tak, vala­mint több mint fél mil­lió forint érték­ben tele­fo­nos fize­tő alkal­ma­zás­sal kül­föl­di vásár­lást is bonyolítottak.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint egy heve­si és egy orosz­lá­nyi férfi is tevő­le­ge­sen részt vett a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben, ezért infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­suk­ra és őri­zet­be véte­lük­re került sor.

Az ügy­ben kihall­ga­tott 9 gya­nú­sí­tott közül ket­ten letar­tóz­ta­tás­ban van­nak, a teg­na­pi napon őri­zet­be vett heve­si és egy orosz­lá­nyi férfi tekin­te­té­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re és a bizo­nyí­tá­si eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lyé­re tekin­tet­tel indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség a kényszerintézkedést.

A továb­bi három, hason­ló mód­szer­rel elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miat­ti nyo­mo­zás az ügyek össze­füg­gé­sé­re tekin­tet­tel egye­sí­tés­re került  jelen ügyhöz.

A letar­tóz­ta­tás tár­gyá­ban a Zala­eger­sze­gi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja hol­nap fog dönteni.