Főoldal » Hírek » Telefonos csalás a börtönből - vádemelés- a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat négy sze­mély ellen, akik bör­tön­ből kez­de­mé­nye­zett tele­fon­hí­vá­sok­kal csap­ták be a sértetteket.

Az ügyész­ség két fér­fit és két nőt vádolt meg, akik közül a fér­fi­ak sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sü­ket egy zár­ká­ban töl­töt­ték. A nők az ő élet­tár­sa­ik voltak.

2018. évben a négy vád­lott közö­sen elha­tá­roz­ta, hogy tele­fo­nos csa­lás­sal, majd ezt köve­tő­en sze­ren­cse­já­té­kok­ra tör­té­nő foga­dás­sal pró­bál­nak jöve­de­lem­re szert tenni.

Ennek meg­va­ló­sí­tá­sa érde­ké­ben a sza­bad­lá­bon lévő nők tele­fon­köny­vek­ből olyan sze­mé­lye­ket keres­tek ki, akik­nek meg­té­vesz­té­sé­vel pénz­hez jut­hat­nak. Bör­tön­lá­to­ga­tá­sa­ik alkal­má­val SIM-kártyákat, tele­fo­no­kat jut­tat­tak be a zár­ká­ban ülő férfiaknak.

A csa­lás meg­kez­dé­sét meg­elő­ző­en az egyik nő regiszt­rál­tat­ta magát és bank­szám­lá­ját a sze­ren­cse­já­té­kot lebo­nyo­lí­tó cég honlapján.

A zár­ká­ban ülő fér­fi­ak ezek után a nők által koráb­ban kigyűj­tött lis­tá­ból hív­ták fel a sér­tet­te­ket. A hívá­sok során magu­kat tele­fon­tár­sa­sá­gok, illet­ve pénz­in­té­ze­tek alkal­ma­zott­já­nak adták ki. A fel­hí­vott sér­tet­tek­nek azt állí­tot­ták, hogy nye­re­mény­já­té­kon nyer­tek, illet­ve bank­kár­tyá­juk­kal vissza­élé­se­ket követ­tek el. Ezek után a sér­tet­te­ket rávet­ték arra, hogy bank­au­to­ma­ták­hoz men­je­nek, majd ott őket meg­té­veszt­ve tele­fon­egyen­leg fel­töl­tés­re bír­ták rá.

A vád­lot­tak 2019 június- és júli­u­sá­ban 8 sér­tet­tet tévesz­tet­tek meg, akik­nek 55.000-190.000 Ft kárt okoztak.

Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak a csa­lás útján fel­töl­tött kár­tyák­kal mobil sze­ren­cse­já­té­kon vet­tek részt, mellyel több, mint 10 mil­lió Ft-ot nyer­tek, azon­ban ennek az összeg­nek a jelen­tős részét a sze­ren­cse­já­té­kot szer­ve­ző cég nem fizet­te ki.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye több­rend­be­li, üzlet­sze­rű­en, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, melyek közül a leg­sú­lyo­sabb bűn­cse­lek­mény 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.