Főoldal » Hírek » Temetői zsaroló – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő egy bor­so­di tele­pü­lé­sen kéz­be­sí­tő­ként dol­go­zó nőt valót­la­nul azzal vádol­ta, hogy hiva­ta­los ira­ta­it hanyag­sá­ga miatt nem kapta meg, ezért fel­je­len­tés­sel fenye­get­ve közel két­mil­lió forin­tot zsa­rolt ki tőle.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022 május-december között a kéz­be­sí­tő­ként dol­go­zó nőnek valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy hanya­gul végzi a mun­ká­ját. A mulasz­tá­sai miatt pedig nem kéz­be­sí­tet­tek neki hagya­té­ki eljá­rás­sal kap­cso­lat­ban hiva­ta­los ira­to­kat, köz­tük egy gépjármű-törzskönyvet, így őt jelen­tős anya­gi hát­rány érte. A nő azt mond­ta a kéz­be­sí­tő­nek, hogy a mun­ka­he­lyén bepa­na­szol­ja, fel­je­len­ti és azzal is fenye­get­te, hogy megvereti.

Az elkö­ve­tő a meg­fé­lem­lí­tett sér­tet­től kész­pénzt köve­telt, aki félt­ve a mun­ka­he­lyét a saját mun­ka­bé­ré­ből, örök­sé­gé­ből, ille­tő­leg köl­csö­nök­ből ese­ten­ként több száz­ezer forin­tot adott át a vád­lott­nak. A vád­lott a pénz átvé­te­lé­nek helye­ként jel­lem­ző­en a tele­pü­lés teme­tő­jét hatá­roz­ta meg.

A sér­tett össze­sen közel két­mil­lió forint kész­pénzt adott a vád­lott­nak, azon­ban a lelki gyöt­rel­mek­től rend­kí­vül rossz pszi­chés álla­pot­ba került, meg­be­te­ge­dett, majd nem lát­ván más kiutat fel­je­len­tést tett a rendőrségen.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.