Főoldal » Hírek » Templom előtt fosztotta ki az idős nőt a kéregető férfi - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy bün­te­tett elő­éle­tű haj­lék­ta­lan férfi ellen. Az elkö­ve­tő az egyik kecs­ke­mé­ti temp­lom előtt az esti misé­re igyek­vő 80 éves asszony­hoz lépett, a kézi­tás­ká­ját kikap­ta a kezé­ből és azzal együtt elsza­ladt. A tás­ká­ban mind­össze két kulcs­cso­mó volt.

A vád­irat sze­rint a férfi a meg­él­he­té­sét rész­ben kol­du­lás­ból igye­ke­zett biz­to­sí­ta­ni, ezért rend­sze­re­sen meg­je­lent az egyik kecs­ke­mé­ti temp­lom­nál és a szer­tar­tás­ra érke­zők­től pénzt kére­ge­tett. Tavaly októ­ber­ben, egy vasár­nap esti mise előtt is a temp­lom­hoz ment, ahol meg­lát­ta az egye­dül érke­ző, nehéz­kes járá­sú, 80 éves sértettet.

A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi az idős nő érté­ke­it, ezért a temp­lom bejá­ra­ti kapu­já­ban a sér­tett­hez lépett, az 500 forint érté­kű kézi­tás­ká­ját kikap­ta a kezé­ből, majd azzal együtt elsza­ladt. A tás­ká­ban csak 2 darab kulcs­cso­mó volt, így a férfi 4.100 forint kárt oko­zott az idős asszonynak.

Az ügyész­ség a fér­fit kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Mivel a vád­lot­tat a jelen cse­lek­mény elkö­ve­té­se után más ügy­ben rab­lás bűn­tet­te miatt jog­erő­sen elítél­ték, jelen­leg fegy­ház­ban várja, hogy bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság döntsön.