Főoldal » Hírek » Templomban rongált – videóval és rendőségi fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben val­lá­si tisz­te­let tár­gyá­nak meg­ron­gá­lá­sa miatt és vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szemben.

A vád­irat sze­rint egy 49 éves férfi 2021. júni­us 30-án, dél­ben bement a XIV. kerü­let­ben a Bos­nyák téren egy temp­lom­ba, ahol meg­ron­gált külön­bö­ző kegye­le­ti tár­gya­kat. Az elkö­ve­tő egy szob­rot ledön­tött a talap­za­tá­ról, egy másik­ban is kárt oko­zott, össze­tört több üveg­tár­gyat és egy zász­ló­ru­dat, vala­mint gyer­tya­tar­tó­kat is meg­ron­gált. A sérü­lé­sek egy része javít­ha­tó volt, a cse­lek­ménnyel a férfi több mint száz­ezer forint kárt okozott.

Az igaz­ság­ügyi elme­or­vos szak­ér­tői véle­mény sze­rint az elkö­ve­tő nem látta át tel­je­sen tet­té­nek követ­kez­mé­nye­it, ebben enyhe-közepes fok­ban kor­lá­to­zott volt.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit val­lá­si tisz­te­let tár­gyá­nak meg­ron­gá­lá­sá­val vádol­ja és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zé­sé­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által kiadott, fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó köz­le­mény az aláb­bi útvo­na­lon érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fel-oran-belul-elfogtak-a-templomi-rongalot#8

A fel­vé­te­len az lát­szik, aho­gyan a férfi a temp­lom felé tart, majd az is, ami­kor a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét köve­tő­en a rend­őrök elfogják.