Főoldal » Hírek » Templomnál rabolt egy idős nőtől - 9 év fegyházbüntetésre ítélték - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen emelt vádat egy több­szö­rö­sen bün­te­tett 34 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 júni­u­sá­ban, egy buda­pes­ti temp­lom bejá­ra­tá­nál támadt rá egy 80 éves nőre, aki­nek kitép­te a nya­ká­ból az arany­lán­cát. A bíró­ság a táma­dót első­fo­kon 9 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte. 

A kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra - idős kora miatt - kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíróságra.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020 júni­us 20-án, a XIV. kerü­let­ben, a Bos­nyák tér köze­lé­ben köve­tett egy idős­ko­rú nőt azért, hogy az érté­ke­it erő­szak­kal meg­sze­rez­ze. A vád­lott a téren lévő temp­lom bejá­ra­tá­nál rátá­madt az akkor 80 éves nőre, akit a nya­ká­nál meg­ra­gad­va a temp­lom ajta­já­hoz szo­rí­tott, majd kitép­te a sér­tett nya­ká­ból a mint­egy 60.000 forint érté­kű arany nyak­lán­cát. Az ékszer meg­szer­zé­se után a vád­lott futva mene­kült a helyszínről.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a tár­gya­lás ered­mé­nye­ként a 34 éves fér­fit, mint több­szö­rös vissza­esőt, vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 9 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, egy­út­tal meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a férfi fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. A bíró­ság emel­lett két koráb­bi bün­te­tés­ből enge­dé­lye­zett fel­té­te­les sza­bad­sá­got is meg­szün­te­tett. Az íté­let nem jogerős.

A fel­vé­te­len a rab­lás előz­mé­nye, a köve­tés, majd később a mene­kü­lés látható.