Főoldal » Archív » Tenyérrel lesodorta a sértett kipáját – vádemelés

Egy bevá­sár­ló­köz­pont­ban szó nél­kül a kül­föl­di rab­bi­hoz lépett, és leso­dor­ta a kipá­ját; a kerü­le­ti ügyész­ség közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen. 

A vád­irat sze­rint a 44 éves férfi 2018. ápri­lis 5-én dél­ben a X. kerü­let, Örs vezér terén talál­ha­tó bevá­sár­ló­köz­pont­ban egy mobil­te­le­fo­no­kat is for­gal­ma­zó üzlet­ben meg­lát­ta az üzlet­ben vásár­ló­ként tar­tóz­ko­dó másik fér­fit, a sértettet.

A sér­tett egy kül­föl­di egy­há­zi sze­mély volt, aki egy közös­ség­hez tar­to­zást kife­je­ző fej­fe­dőt viselt. A vád­lott kife­je­zet­ten a sér­tett közös­ség­hez tar­to­zá­sa miatt a rab­bi­hoz lépett, és szó nél­kül, egy hir­te­len moz­du­lat­tal, tenyér­rel leso­dor­ta a fej­fe­dő­jét. A 44 éves férfi ezt köve­tő­en siet­ve távo­zott az üzletből.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del büntetni.